تشخیص مولکولی باکتری Streptococcus agalactiae در تخمدان مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) ژن scpB

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه (group B, GBS) یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زا در ماهی، انسان و گاو است. در مطالعة حاضر امکان انتقال عمودی این باکتری با استفاده از PCR ژن ScpB در مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی شد. دو تیمار با جمعیت 48 عدد ماهی در هر تیمار، در نظر گرفته شد؛ به ماهیان تیمار اول باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه با دز ml 5/0CFU/ 107×5/1 و به ماهیان تیمار شاهد، ml 5/0 نرمال سالین استریل، در عضلة زیر بالة پشتی تزریق شد. در این مطالعه نمونه‌برداری از بافت‌های کلیه، تخمدان و مایع تخمدانی از روز چهارم پس از تزریق صورت گرفت. استخراج DNA از نمونه‎های مذکور به دو صورت استخراج مستقیم از بافت و استخراج از محیط  Brain-Heart Infusionکه بافت در آن کشت داده شده بود، انجام شد. نمونه‌های استخراج‌شده به هر دو روش مورد تست PCR قرار گرفتند. نتایج PCR، DNA استخراج‌شده از بافت حضور باکتری را در(48/44) 46/91% بافت کلیة ماهیان و (48/34) 75/70% از بافت تخمدان ماهیان نشان داد که این نتایج در PCR، DNA استخراج‌شده از محیط کشت برای بافت‏های کلیه و تخمدان به ترتیب برابر (48/46) 83/95% و (48/42) 5/87% بود. نتایج جداسازی و توالی‎یابی حضور باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه در بافت تخمدان را اثبات کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of Vertical Transmission of the Bacterium Streptococcus Agalactiae in Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Brooders Using the PCR of the Gene Scpb

نویسندگان [English]

 • Samira Rashidi Monfared 1
 • Alireza Mirvaghefi 1
 • Hamid Farahmand 1
 • Mohamadali Nematollahi 1
 • Seyed Ali Poorbakhsh 2
 • Abbas Ashtari 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Razi Vaccine and Serum Research Institute
چکیده [English]

Streptococcus agalactiae (group B, GBS) is an important human and animal pathogen that
causes invasive infection in fish. The present study aims to investigate the detection of vertical
transmission S. agalactiae using the PCR of the gene scpB in the ovarian tissues. A group of 48
fishes were injected intramuscularly (i.m) with 0.5 ml bacterial suspension containing 3.5×107
CFU/0.5 ml in normal saline, This group was compared with a control group of 48 fishesthat
were injected with 0.5 ml sterile saline. In this study kidney tissue, ovarian tissue and ovarian
fluid were sampled from the fourth day after injection. DNA was extracted from both the direct
tissue and the bacteria isolated from the tissues, which were cultured in the BHI medium. The
extracted DNA was then used in the PCR. The PCR confirmed the existence of this bacterium
in 91.46% (44/48) and 68.75% (34/48) of the kidney and the ovarian tissues, respectively,
and 95.83% (46/48) and 87.5% (42/48) of bacteria isolated from the kidney and the ovarian
tissue cultures, respectively. The presence of S. agalactiaein rainbow trout ovarian tissue was
confirmed by PCR and sequencing that can be the evidence for vertical transmission of this
bacterium in rainbow trout brood stock.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oncorhynchus mykiss
 • PCR
 • scpB gene
 • Streptococcus agalactiae
 • vertical transmission