مطالعة برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii) در نهر تیل‌آباد، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 مرکز تحقیقات آبزیان آب‌های داخلی کشور، استان گلستان، ایران

3 کارشناس ارشد شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

در این تحقیق پراکنش، فراوانی و برخی پارامترهای رشد ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii)، در نهر تیل‌آباد استان گلستان، طی سال‌
1388-1389 بررسی شد. تعداد 535 نمونه ماهی خیاطه با دستگاه الکتروشوکر صید و پس از زیست‌سنجی، تعداد 205 نمونه بررسی و بقیة نمونه‌ها رهاسازی شدند. در بررسی پراکنش، نمونه‌ها فقط در ایستگاه‌های 1 و 2 (سرچشمه و ایستگاه بعد از آن) صید شدند که بیشترین فراوانی ماهی در ایستگاه 2 در تابستان (889/0 قطعه ماهی در متر مربع) مشاهده شد. ماهیان صیدشده در 3 گروه سنی صفر ساله، یک ساله و دو ساله در دامنة طولی 34/25 - 16/110 میلی‌متر قرار داشتند. رابطة نمایی بین طول و وزن در هر دو جنس به صورت آلومتریک منفی بود. معادلة رشد برای جنس ماده ((39/0+ t)248/0-e-1) 45/12=Lt و برای جنس نر ((39/0+ t)281/0-e-1) 66/11=Lt، مقدار φ′ برای ماهی خیاطه در نهر تیل‌آباد برای جنس ماده 65/3 و برای جنس نر 64/3 محاسبه شد. مطابق با نتایج، ماهی خیاطه فقط در بخش‌های بالادست نهر یافت می‌شود و در فصول مختلف در بین ایستگاه‌های سرچشمه و ایستگاه پایین سرچشمه مهاجرت می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Some Growth Parameters of Spirlin (Alburnoides Eichwaldii), in Tilabad Stream of the Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abbasi 1
  • Rasul Ghorbani 1
  • Saeed Yelghi 2
  • Abdolmajid Hajimoradloo 1
  • Abdolazim Fazel 3
1 Faculty of Fisheries, Gorgan University of Agricultral Sciences and Natural Resources, Iran
2 Inland Waters Aquatic Stocks Research Center- Gorgan, Iran
3 M.Sc. of Fisheries, Natural resources faculty, Guilan University, Iran
چکیده [English]

In this study, the distribution, abundance and some growth parameters of Spirlin, Alburnoides
eichwaldii in the Tilabad stream in the Golestan province was studied over 2009-2010. A total
of 535 samples of Spirlins were collected by catching with Electroshocker. A total number of
205 samples was analyzed and the rest of the specimens were released. Spirlin was found only
in stations 1 and 2 (the Headstream and next station) while station 2 had the highest number
of summer Sprilin (0.889 # m-2). Catched fish were in three age-groups: 0, 1+, and 2+ years
old with the longitudinal range of 25.34-110.16 mm. The exponential relationship between
length and weight in both sexes indicated negative allometric growth. Growth equation was
Lt= 12.45(1-e-0.248(t+0.39)) and Lt= 11.66(1- e-0.281(t+0.39)) for females and males of
Spirlin, respectively. Apparently, Spirlinin in the Tialabad stream has no biotic suitability and
faces severe environmental stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Alburnoides eichwaldii
  • Distribution
  • growth Tilabad stream