بررسی تأثیرات گرسنگی و تغذیة مجدد در بافت کبد بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1877)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم دریایی، گروه زیست‌شناسی دریا

2 گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم دریایی،گروه زیست‌شناسی دریا

چکیده

تأثیرات رژیم‌های غذایی گرسنگی و تغذیة مجدد، در تغییرات بافت کبد بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، بررسی شد که در مرحلة پار (وزن متوسط g 1± 12) بودند و در 12 تانک بتنی (40 ماهی در هر تانک) در یک سیستم باز نگهداری می‌شدند. دوره‌های غذادهی شامل 6 هفته غذادهی کامل (شاهد)، 3 هفته گرسنگی، 6 هفته گرسنگی کامل و 3 هفته گرسنگی - 3 هفته غذادهی بود.در این آزمایش از 5 ماهی در هر تکرار (3 تکرار از هر تیمار) اندام کبد جدا و در محلول بوئن تثبیت شد. بافت‌های تثبیت‌شده آبگیری، شفاف‌سازی و پارافینه شدند و از آنها مقاطع میکروسکوپی 4 میکرونی تهیه شد و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ‌آمیزی سپس، به وسیلة میکروسکوپ نوری، عکس‌برداری و تفسیر شدند. دوره‌های گرسنگی باعث آتروفی هپاتوسیت‌ها و کاهش اندازة آنها (P<0.05)، افزایش فضاهای بین سلولی و فروریختن سیتوپلاسم در کبد شد. با تغذیة مجدد به مدت 3 هفته در بچه ماهیان، افزایش اندازة هپاتوسیت‌ها و ترمیم و بازسازی بافت کبد مشاهده شد. این پژوهش نشان داد که بچه ماهی آزاد دریای خزر در اثر محدودیت غذایی و مصرف ذخائر موجود در بافت کبد دچار آسیب‌های بافتی در این اندام می‌شود، اما در صورت تغذیة مجدد و بازسازی سطح ذخائر انرژی کبد قادر به جبران و ترمیم خسارات ناشی از گرسنگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Starvation and Refeeding on Liver Structure of Caspian Salmon (Salmo trutta caspius, Kessler1877) Juvenile

نویسندگان [English]

  • Mina Emadi Sheibani 1
  • Bagher Mojazi Amiri 2
  • Saber Khodabandeh 3
1 Department of Marine Biology, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
2 Department of Fisheries and Environmental Sciences, University of Tehran, Iran
3 Department of Marine Biology, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
چکیده [English]

The influence of starvation and refeeding on the structure of liver was studied in the juveniles
of Salmotrutta Caspius. 480 juveniles were stocked into 12 outdoor concrete tanks (40 fish
per tank), with four levels of feeding: full-fed for 6 weeks, 3 weeks starved, full-starved for 6
weeks and 3 weeks starved and 3 weeks fed. The liver was then removed from five individuals
taken from each tank (5fish/tank, 3tank/treatment) fixed for 24 h in Bouin´s fixative. The
samples were dehydrated through a graded series of ethanol solution up to 100% and xylene,
embeded in paraffin, sectioned using microtome at 4μm thickness, stained using haematoxylin
and eozin and examined using a Nikon light microscope. The results showed that the starvation
influenced significantly the liver structure of the both starved groups as hepatocytes atrophy
and reduction of their size (P< 0.05). Cytoplasm was deteriorated and sinus enlargement was
observed in the liver of starved fish. In addition, 3-week refeeding could be effective on liver
regeneration leading to hepatocytes hypertrophy and increase of their size to the same size
of the control group. In conclusion, food deprivation and consumption of energy resources
caused tissue damage in the liver structure of Salmo trutta, but refeeding and fulfillment of
energy resources may recover tissue damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liver
  • Salmo trutta caspius
  • refeeding
  • starvation
  • Structure