بررسی برخی خصوصیات ریخت‌شناسی ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی دورة منتهی به تولید مثل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 ادارة کل شیلات استان مازندران، معاونت صید و بنادر ماهیگیری، بابلسر، ایران

چکیده

سوق داده‌شدن قسمتی از انرژی دریافتی به سوی تولید مثل همچنین، کمبود منابع غذایی در ماه‎های انتهایی دورة تولید مثل ممکن است باعث کندشدن روند رشد سایر اندام‏ها در ماهی کیلکا شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی خصوصیات زیستی کیلکای معمولی و روند رشد ارگان‏های آن در ماه‎های منتهی به تخم‌ریزی است. نمونه‌گیری به تعداد 300-350 قطعه کیلکا در منطقة صید تجاری بابلسر (ساری تا محمودآباد)، از مهر 1387 تا فروردین 1388، تقریباً هر سه هفته یک بار انجام شد. پارامتر‏های طولی مانند طول چنگالی، طول معده و روده و پارامترهای وزنی مانند وزن بدن، تخمدان و دستگاه گوارش ماهی کیلکای معمولی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که شیب خط معادلة رگرسیون بین طول و وزن برای ماهی ماده با نزدیک‌شدن به زمان تولید مثل افزایش می‏یابد. این نتایج بیانگر افزایش وزن ماهی ماده با افزایش هر واحد طول آن است. رشد تخمدان در ابتدای دورة نمونه‌گیری کند بود، ولی با نزدیک‌شدن به زمان تولید مثل قسمت بزرگی از وزن بدن را تشکیل داد. در این دوره، طول معده و دستگاه گوارش سرعت رشد بیشتری نسبت به طول بدن داشت. کاهش رشد طولی در ماهی‌های ماده در ماه‌های منتهی به تولید مثل بیانگر هزینة بیشتر انرژی برای توسعة تخمدان در این دوره است. رشد دستگاه گوارش از الگوی کلی رشد طولی بدن تبعیت نمی‌کند و رشد سریع‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on some morphological characteristics of common Kilka, Clupeonella cultriventris, during final stage of gonadal development

نویسندگان [English]

  • Abdolsamad Keramat Amir Kalayi 1
  • Ghasem Karimzadeh 2
1 Sari Agricultural and Natural Resources University, Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari, Iran
2 Deputy of Fishery and Fishery Ports, Mazandaran Province Fisheries Administration, Babolsar, Iran
چکیده [English]

A larger proportion of energy intake for reproduction and also low food availability may
decrease the growth rate of other organs during the late stage of the gonadal development. The
main goal of this study is to examine the biological characteristics and organs growth pattern in
Clupeonella cultriventris during the late stages of gonad development. Samples were collected
by capturing 300-350 Kilka from a fishery area between Sari and Mahmod-Abad, every 2-3
weeks over October 2008 to April 2009. The length parameters such as fork length, stomach
and intestine length and weight parameters such as fish weight, intestine weight and ovary
weight were measured. The results showed that the slope of regression between weight and
length for females increases At the beginning of sampling period, ovary was quit small, but
grew up fast by the beginning of the reproduction and constituted a large part of the female
body. The stomach and intestine grew faster than fish length over the study period. A reduction
in length-growth of females indicates that greater energy was allocated to gonadal development
by the end of reproduction. However, the gastro-intestinal growth pattern did not correlate with
fish length, but showed faster growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common kilka
  • growth intestine
  • Morphology
  • reproduction