آثار جانشینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در جیرة غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران

2 پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

3 پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه، ایران

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات جانشینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضلة ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان است. ماهیان با میانگین وزنی 2±15 گرم در 12 مخزن پرورشی (300 لیتری) با تراکم 50 قطعه در هر مخزن توزیع و به مدت 60 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. ترکیب روغن‌های گیاهی کانولا، بزرک و گلرنگ (به ترتیب با نسبت‌های 40، 30 و 30 درصد) به طور کامل جانشین روغن ماهی شد و از ترکیب منابع پروتئین گیاهی (گلوتن گندم، گلوتن ذرت و کنجالة سویا) در 3 سطح 40، 70 و 100 درصد به‌منزلة جانشین پودر ماهی استفاده شد. منبع پروتئین و روغن جیرة گروه شاهد فقط شامل پودر ماهی و روغن ماهی بود. نتایج نشان داد که جانشینی 40 درصد پودر ماهی جیره با ترکیب منابع گیاهی تأثیرات منفی معنی‌داری در شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و ترکیب شیمیایی عضلة ماهیان تیمارهای مختلف نداشت (05/0P>). جانشینی 70 و 100 درصد پودر ماهی جیره با ترکیب منابع پروتئین گیاهی موجب کاهش معنی‌دار وزن نهایی، ضریب تبدیل غذا، محتوای پروتئین بافت عضله، ضریب کارایی چربی و پروتئین همچنین، شاخص ارزش تولیدی پروتئین در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<). جانشینی روغن ماهی با روغن‌های گیاهی سبب افزایش معنی‌دار درصد اسیدهای چرب اسید واکسنیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک و کاهش معنی‌دار اسیدهای چرب اسید مریستیک، اسید پالمیتیک، اسید اولئیک، اسید آراشیدونیک، اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید دوکوزاهگزانوئیک در عضلة ماهیان شد (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing fish meal and fish oil with plant sources in the diet of rainbow trout (Oncorhynshus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Reza Jalili 1
  • Naser Agh 2
  • Farzaneh Noori 3
  • Ahmad Imani 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University
2 Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Urmia University
3 Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Urmia University
4 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University
چکیده [English]

The present study was performed to elucidate the probable effects of replacing fish meal and fish oil with plant sources on growth performance, feed utilization indices and muscle fatty acid profile of rainbow trout. Fish with an average weight of 15±2 g were distributed into 12 (300 L) tanks (50 fish/tank) and reared for 60 days using different experimental diets. Fish oil fully replaced with a blend vegetable oil canola: linseed: safflower (40:30:30, respectively) and fish meal was substituted by plant protein at three different levels of 40, 70, and 100%. The control diet contained fish meal and fish oil as the only sources of dietary protein and lipid. Results showed that replacement of 40% fish meal with plant protein did not have any negative effects on growth indices, feed utilization and proximate composition of trout muscle compared to control diet (P>0.05). However, replacing 70 and 100% fish meal with plant protein resulted in significantly decreased final weight, feed conversion ratio, protein content of fillets, protein and lipid productive values and protein efficiency ratio (P<0.05). Fish oil replacement with a vegetable oil blend resulted in significant increment of Vaccenic acid, Linoleic acid and Linolenic acid and significant decrease of Myristic acid, Palmitic acid, Oleic acid, Arachidonic acid, Eicosapentaenoic acid and Docosahexaenoic acid in the fillets (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • meal
  • fish oil
  • plant sources
  • Growth
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)