بررسی عادات و ارجحیت غذایی گونة ماهی غیربومی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) در رودخانة پارک ملی گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکدة علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه زابل، ایران

چکیده

رژیم غذایی و فراوانی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، به‌منزلة گونه‌ای غیربومی، در رودخانة مادرسو پارک ملی گلستان بررسی شد. در مجموع، 144 نمونه از 2 ایستگاه با طول متوسط 190 میلی‌متر و وزن متوسط 80 گرم بررسی شدند. با بررسی‌ روی کل ماهیان صیدشده، مشخص شد که، بر اساس نمایة ایولو (Ivelev)، در اغلب ماه‌های سال Ephemeroptera (زود میران) مادة غذایی انتخابی بوده همچنین، تقریباً در اکثر ماه‌های سال، Ephemeroptera (زود میران) بیشترین درصد فراوانی بنتوز را به خود اختصاص می‌داده است. این گونه از Gammaridae (ناجورپایان) و Trichoptera (بال موداران) نیز به‌منزلة مادة غذایی انتخابی استفاده کرده است و می‌تواند با سایر گونه‌های ماهیان از قبیل Paracobitis malapterura (لوچ تاج‌دار)، Neogobius melanostomus Neogobius fluviatilis (گاو ماهی) و Alburnoides eichwaldii (لپک) رقابت غذایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of food habits and preference of the Exotic Rainbow trout )Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) in Madarsoo stream, Golestan National Park

نویسندگان [English]

  • Asghar Abdoli 1
  • Javad Mirdar 2
1
2
چکیده [English]

Study of food habits and preference of the Exotic Rainbow trout )Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)) in Madarsoo stream, Golestan National Park

Abundance and diet of Oncorhynchus mykiss were examined in Madarsoo River in Golestan National Park. A total of 144 fish specimens investigated (with average Total length of 190mm and Total weight of 80g). Ephemeroptera was the most abundant of collected benthic invertebrates. The Ivelev index showed that Ephemeroptera, Gammaridae and Tricoptera were the most important food items for O.mykiss. Our result has indicated that species is the potential food competitor of fish species, Paracobitis malapterura, Neogobius melanostomus, Neogobius fluviatilis, Albunoides eichwaldii in Golestan National Park stream.
Keywords: Oncorhynchus mykiss, diet, benthic invertebrates, Madarsoo River, Golestan National Park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oncorhynchus mykiss
  • Diet
  • benthic invertebrates
  • Madarsoo River
  • Golestan national park