ارزیابی مقایسه ای تنوع ژنتیکی جمعیت قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss پرورشی استان لرستان و جمعیت وارداتی از فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشتة تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

با توجه به اهمیت مطالعه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت­ در مدیریت و انتخاب مولدین شایسته جهت تکثیر در کارگاه­ها، تنوع ژنتیکی جمعیت قزل­آلای­رنگین­کمان پرورشی استان لرستان با جمعیت وارداتی از فرانسه با استفاده از چهار جفت آغازگر ریزماهوارهOMY325 ، MM1329،OMY77  و OMM1332 بر روی30 قطعه ماهی نمونه برداری شده از هر جمعیت از مرکز تکثیر و پرورش قزل آلای پاچنار در استان لرستان ارزیابی شدند. پس از بهینه سازی واکنش زنجیره ای پلی­مراز، میانگین تعداد آلل مشاهده شده در جمعیت پرورشی لرستان و فرانسوی به ترتیب معادل  75/10 و 10 محاسبه شد. میانگین تعداد آلل موثر در این دو جمعیت به ترتیب 43/7 و 19/7 بود. دامنه باندی در جایگاه­هایMY325 ،MM1329 ،OMY77 و OMM1332 به ترتیب 178-102، 150-100، 198-122 و 204-172 جفت باز بود. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده شده در جمعیت لرستان 591/0 و فرانسوی 566/0 بود. میانگین هتروزایگوسیتی مورد انتظار در این دو جمعیت به ترتیب 861/0 و 854/0 بود. نتایج مولکولی انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ را در 7 تست از 8 تست مورد بررسی (جایگاه × جمعیت) نشان داد. نتایج همچنین بیانگر افزایش نسبی هتروزایگوسیتی مشاهده شده  نسبت به هتروزایگوسیتی مورد انتظار در جایگاه OMY325 هر دو جمعیت بود. از کل تنوع ژنتیکی مشاهده شده، مقدار اندکی (6%) مربوط به بین جمعیت­ها و بخش اعظم آن (94%) مربوط به درون جمعیت­ها بود. همچنین میزان شباهت و فاصله ژنتیکی بین جمعیت­ها به ترتیب 791/0 و 234/0 محاسبه شد. میزان FST معادل 017/0 بود. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر شباهت ژنتیکی قابل توجه بین دو جمعیت مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

hrGFP Transfection into ZebraFish ZF4 cell line using Two Recombinant Proteins virD2& virE2

نویسندگان [English]

  • Aboulfath Alipour 1
  • Salar Dorafshan 2
  • Seyed Ahmad Ghasemi 3
چکیده [English]

Import of DNA into fish genome is generally inefficient. Therefore, one of the current challenges in fish tarnsgenesis is the development of efficient DNA delivery systems. Here we test using two bacterial proteins to target DNA to zebrafish ZF4 cell line genome. Agrobacterium tumefaciens, a soil bacterium, efficiently transfers DNA as a nucleoprotein complex to plant cells genome. Agrobacterium proteins VirD2 and VirE2 perform important functions in this process .We reconstitute this synthetic complexes consisting of the bacterial proteins VirD2, VirE2, and single-stranded DNA (ssDNA) in vitro , to test the potential of this approach to enhance gene transfer efficiency to zebrafish ZF4 cell line. Our result revealed that VirD2 and VirE2 improved the efficiency of DNA integration into zebrafish ZF4 cell line genome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gene transfer
  • Recombinant protein
  • hrGFP
  • Zebrafish
  • cell line