تاثیر مراقبت و اندازه بدن والدین بر موفقیت تولیدمثلی ماهی سیچلاید گورخری Cichlasoma nigrofasciatum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات

2 دانشگاه تهران، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

ماهی سیچلاید گورخری (Cichlasoma nigrofasciatum) از مشهورترین ماهیان زینتی آب شیرین است که هر دو جنسیت آن از تخم‌ها و لاروها مراقبت می‌کنند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مراقبت والدین و اندازة بدن آنها در موفقیت تولیدمثلی این ماهی انجام شد. درصد تفریخ در 4 تیمار مراقبتی: 1. حضور هر دو جنسیت، 2. فقط ماده، 3. فقط نر و 4. بدون والد اختلاف معنی‌داری داشت (p<0.05). میانگین درصد تفریخ در تیمارهای ذکرشده به ترتیب 81/94، 36/93، 15/86 و 44/84 درصد بود. اختلاف معنی‌داری بین تیمار هر دو والد با تیمار فقط ماده همچنین، تیمار بدون والد با تیمار فقط نر وجود نداشت. به علاوه، در آزمایش تأثیر اندازة بدن در موفقیت تولیدمثلی مشاهده شد که ارتباط مثبتی بین اندازة والدین و تعداد تخم‌ها وجود دارد (p≤0.01)، اما بین اندازة مولدان و درصد تفریخ، هم‌بستگی مثبتی مشاهده نشد. در نتیجه، می‌توان گفت که تکثیر موفق این ماهی به حضور هر دو جنسیت و اندازة بزرگ‌تر آنها بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reproductive success of the zebra cichlid Cichlasoma nigrofasciatum in relation to parental care and body size

نویسندگان [English]

  • Mohammad Navid Forsatkar 1
  • Mohammad Ali Nematollahi 2
  • Maryam Hedayatirad 1
1
2
چکیده [English]

The zebra cichlid Cichlasoma nigrofasciatum is a species famous for its behaviors of biparental care. This study was conducted to examine the effect of parental care and their size on the reproductive success of this fish. Hatching rate (HRs) has significant difference (p<0.05) in four parental care treatment, 1. bi-parental, 2. female-only, 3. male-only and 4. no-parental care. Mean hatching rate was 94.81, 93.36, 86.15 and 84.44, respectively. There was no significant difference in HRs between female-only and bi-parental care as well as no-parental with male-only care. Also, there were significant positive correlations of egg numbers (ENs) but not HRs to standard lengths (SLs) of parent (p≤ 0.01). These results suggest that reproductive success of this fish primarily depends on bi-parental care and greater size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hatching rate
  • Egg number
  • Size effect
  • Breeding success
  • Zebra cichlid