ترکیب، فراوانی و زی‌تودة جامعة زئوپلانکتونی در مصب رودخانة حله، استان بوشهر، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز مطالعات خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

مصب‌ها به‌منزلة یکی از پرتولیدترین اکوسیستم‌های آبی به لحاظ اکولوژیکی و اقتصادی با اهمیت‌اند. در اکوسیستم‌های مصبی زئوپلانکتون‌ها گروه بسیار مهمی از جانوران و اساس شبکة غذایی‌اند و مراحل حد واسط در هرم غذایی پلاژیک را تشکیل می‌دهند. مطالعات اکولوژیکی، به خصوص تنوعات زمانی و مکانی زئوپلانکتون‌ها، در مصب‌ها ملاحظه‌شدنی است. مطالعة حاضر تأکید بر پراکنش زئوپلانکتون‌ها در مصب رودخانة حله واقع در استان بوشهر دارد که ترکیب گونه‌ای، فراوانی و زی‌تودة جوامع زئوپلانکتونی همراه با برخی از خصوصیات آب بررسی می‌شود. نمونه‌برداری در اواسط فصل از تابستان 1390 تا بهار 1391 با استفاده از تور پلانکتون‌گیری، با چشمة 140 میکرون، با تورکشی ‌عمودی از 5 ایستگاه معین انجام گرفت. زئوپلانکتون‌ها شامل بندپایان، کرم‌های حلقوی، پرتوزوا، نرم‌تنان، روتیفرها، خارتنان، نماتودها، مرجانیان، شانه‌داران و طنابداران بود. در همة نمونه‌ها پاروپایان به خصوص جنس Acartia غالب بودند. علاوه بر این، بندپایان بیشترین فراوانی و شانه‌داران، نماتودها، روتیفرها و خارتنان کم‌ترین فراوانی را نشان دادند. از میان بندپایان، پاروپایان شامل Acartia، Euterpina، Oithona، Oncaea، Paracalanus، Corycaeus، Labidocera، Macrosetella، Microsetella و Temora بیشترین فراوانی را در جمعیت زئوپلانکتونی داشتند. در همة فصول، فراوانی و زی‌توده در دهانة مصب (ایستگاه 5) با بیشترین در پاییز (فراوانی 9/46051  فرد بر متر مکعب، زی‌توده 0/165 میلی‌گرم بر متر مکعب) و کمترین در زمستان (فراوانی 4/5388 فرد بر متر مکعب، زی‌توده 9/20 میلی‌گرم بر متر مکعب) تخمین زده شد. این مطالعه می‌تواند در درک فرآیندهای اکولوژیکی و بیولوژیکی برای مدیریت پایدار شیلاتی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Composition, Abundance, and Biomass of Zooplankton Community in Helleh River Estuary, Bushehr, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Pouladi 1
  • Omidvar Farhadian 1
  • Amir Vaziri Zadeh 2
1 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
2 Persian Gulf Research Center, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Estuaries are one of the most productive aquatic ecosystems that both ecologically and economically are important. In estuarine ecosystems, zooplankton is very important group of animals that they are the basis for food web and intermediate steps in the planktonic food pyramid. Ecological studies, especially temporal and spatial variations of zooplankton are considerable in estuaries. The present study emphasized on zooplankton from Helleh River estuary, Busheher, Persian Gulf that composition, abundance, and biomass of zooplankton communities were investigated together with some of water characteristics. Samples were taken using plankton net with mesh size of 140 µm with vertical towing from 5 fixed-stations in mid-season from summer 2011 to spring 2012 for one year period. The zooplankton comprised of Arthropoda, Annelida, Protozoa, Mollusca, Echinodermata, Chordata, Rotatoria, Nematoda, Ctenophora, and Siphonophora. All samples were dominated by copepods, especially Acartia sp. In addition, Arthropoda had highest abundance while Echinodermata, Rotatoria, Nematoda, Rotatoria, and Ctenophora showed lowest abundance. Of Arthropoda, copepods with 10 genera including; Acartia, Euterpina, Oithona, Oncaea, Paracalanus,Corycaeus, Labidocera, Macrosetella, Microsetella, and Temora were at the highest abundance in zooplankton population. The maximum abundance and biomass was estimated at station estuary mouth (station 5) in all seasons, highest values in autumn (46051.9 ind./m3 and 165.0 mg/m3) and lowest in winter (5388.4 ind./m3 and 20.9 mg/m3). This study may be useful in understanding the ecological and biological processes for sustainable fisheries management in estuaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abundance
  • Biomass
  • Bushehr
  • Helleh River Estuary
  • Persian Gulf
  • Zooplankton