تجمع روی، منیزیم، آهن و مس در بافت‌های نرم صدف مرواریدساز محار (Pinctadaradiata)در جزایر هندورابی و لاوان، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات،دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

2 پژوهشکدة اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، ایران

3 آزمایشگاه محیط‌زیست،پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،سازمان انرژی هسته‌ای ایران

چکیده

جزیرةلاوان دومین جزیرة نفتی بزرگ در سواحل ایرانی خلیج فارس است که به علت ذخیره‌سازی و تولید نفت ‌خام همچنین، آب توازن کشتی‌ها در معرض آلودگی زیست‌محیطی قرار دارد. در نقطةمقابل، هندورابی از ذخایر نفتی و در نتیجه فعالیت‌های حمل‌ و‌ نقل نفتی و آب توازن کشتی‌ها به‌دور است؛ بنابراین، احتمالاً زیست ‌دریایی درجزیرةهندورابی نسبت به جزیرةلاوان از استرس زیست‌محیطی کمتری برخوردار است. مطالعة حاضر به منظور بررسی غلظت روی، منیزیم، آهن و مس در صدف محار و بررسی رابطۀبین جذب این فلزات و وزن صدف محار انجام شد. وزن کل، پوسته و بخش نرم صدف‌ها با استفاده از ترازوی دیجیتال و غلظت فلزات با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین شدند. بین غلظت مس در دو جزیره اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، اما بین غلظت آهن، منیزیم و روی اختلاف معنی‌داری دیده شد. همچنین، اختلاف معنی‌داری در وزن کل و وزن بخش نرم بین دو جزیره مشاهد شد؛ در حالی که، بین وزن پوسته اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. هیچ‌کدام از فلزات روی، منیزیم، آهن و مس با فاکتورهای وزنی صدف محار در لاوان رابطة معنی‌داری نداشتند؛ در صورتی که، بین جذب منیزیم و روی با فاکتورهای وزنی در هندورابی رابطة معنی‌داری وجود داشت. با توجه به نتایج فوق به نظر می‌رسد که صدف‌های هندورابی در معرض استرس‌های زیست‌محیطی کمتری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Accumulation of Zn, Mg, Fe and Cu in Soft Tissues of the Pearl Oyster Pinctada Radiata in the Hendorabi and Lavan Islands, the Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Moein Rajaei 1
 • Hadi Poorbagher 1
 • Hamid Farahmand 1
 • Mohammad Seddiq Mortazavi 2
 • Fereydoon Aflaki 3
 • Seid Vali Hosseini 1
 • Soheil Eagderi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Recourses, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Bandar Abbas, Iran
3 Laboratory of Environmental Science, Research Center of Nuclear Science and Technology, Atomic Energy Organization of Iran
چکیده [English]

The environment of the Lavan Island has been suffered from the storage and production of crude oil, and also from ballast water. In contrast, the Hendourabi Island is away from the petroleum industries and hence ballasts water. Apparently, marine biota of the Hendourabi Island are less stressed that those from the Lavan Island. The present study investigated Zn, Mg, Fe and Cu in soft tissues of P.radiata, also examined the relationship between accumulation of metals and weight of the pearl oyster. Total weight, shell weight, and weight of the soft tissues were recorded. Concentrations of the metals of the soft tissues were measured using atomic absorption. There was no difference between specimens of the two Islands in Cu concentration of the soft tissues. However, there were significant differences between the specimens of the two islands in Fe, Mg and Zn. Also, there were significant differences in total weight and the weight of the soft tissues but not in shell weight. There was no relationship between metal concentration of the soft tissues and weight of shell and soft tissues in specimens from the Lavan Island but, in those from the Hendourabi Island, there was a relationship between Cu and Mg concentrations and weight of the shell and soft tissues. In conclusion, it seems that P. radiata from the Hendourabi Island are less stressed. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lavan
 • Heavy metals
 • Hendourabi
 • Pinctada radiata
 • soft tissues