تأثیرات جانشینی مخمر نانوایی صنعتی دست‌کاری‌شده به‌ جای مخمر Lansy PZ در شاخصه‌های رشد و بازماندگی دو گونة Artemia urmiana و Artemia franciscana

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی علوم جانوری، دانشگاه ارومیه

2 عضو هیئت علمی گروه شیلات، دانشکدة علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه پیام نور اصفهان

4 عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکدة تحقیقات آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه

چکیده

اخیراً به علت مشکلاتی در تهیة مخمر Lansy PZ (قیمت بالا و تجاری‌نکردن تکنیک ساخت)، تحقیقات وسیعی در زمینة جانشینی آن با مخمرهای صنعتی (مانند مخمر نانوایی) برای تغذیة آرتمیا صورت می‌گیرد. در این مطالعه، میزان رشد و درصد بازماندگی ناپلیوس‌های Artemia urmiana وA. franciscana در روزهای 3، 7، 11 و 15‌ام پرورش در 6 تیمار غذایی مخمری (مخمر Lansy PZ، مخمر غنی‌شده با اسیدهای چرب غیراشباعی، مخمر غنی‌شده بدون لایة مانوپروتئین، مخمر بدون لایة مانوپروتئین، مخمرهای سادة 50 و 100 درصد جیرة غذایی) همراه با تغذیه از جلبک Dunaliella tertiolecta در ظروف یک‌لیتری با تراکم 500 عدد در لیتر و شوری 80 در هزار به مدت 15 روز تا مرحلة بلوغ بررسی شدند. نتایج روز پانزدهم نشان داد که بیشترین رشد هر دو گونه آرتمیا با تغذیه از مخمر Lansy PZ بود و رشد طولی آرتمیای ارومیه با این جیره (09/9 میلی‌متر) بیشتر از آرتمیای امریکا (52/7 میلی‌متر) بود. در روز پانزدهم و با تغذیه از مخمر بدون لایة مانوپروتئین، بازماندگی بالاتری (آرتمیای ارومیه و امریکا به ترتیب 20/73 و 80/75 درصد) نسبت به سایر جیره‌ها و حتی مخمر Lansy PZ (به ترتیب 70/60 و 07/72 درصد) به دست آمد. بررسی نتایج نشان داد که دست‌کاری‌های مخمر نانوایی تأثیرات واضح‌تری در بازماندگی هر دو گونه آرتمیا در مقایسه با رشد دارد؛ با وجود این، حذف لایة مانوپروتئینی مخمر اهمیت بیشتری در مقایسه با غنی‌سازی با اسیدهای چرب غیراشباعی در تغذیة هر دو گونه داشت. بنابراین، پیشنهاد شد که مخمر نانوایی بدون لایة مانوپروتئین می‌تواند جانشین مناسبی برای مخمر Lansy PZ در تغذیة هر دو گونه آرتمیا خصوصاً در سیستم‌های پرورشی در مقیاس کوچک و مداربسته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of substitution of manipulated beaker's yeast for Lansy PZ as feed on the growth and survival of Artemia urmiana and A. franciscana

نویسندگان [English]

  • Farhad Talebi 1
  • Aboulghasem Esmaili Fereydoni 2
  • Javad Abdi 3
  • Ramin Manafifar 4
1 Department of Zoology, University of Urumia
2 Faculty member of Fishery Department, University of Sari, Iran
3 MSc. Student, Payame Noor University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Recently, due to the high costs and a decrease in producing of Lansy PZ, various researches have been paid attention to the baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a substitute for Lansy PZ in Artemia cultures. In this study, the effects of six feeding regimes: Lansy PZ (as control), enriched yeast with highly unsaturated fatty acids (HUFA), enriched with HUFA and without mannoproteins in wall cells, yeast without mannoproteins in wall cells, industrial yeast 100% feeding regime and yeast 50% feeding regime in combination with the algae Dunaliella tertiolecta were examined on growth and survival of nauplii Instar I of two Artemia species (Artemia urmiana and A. franciscana) at a salinity of 80 part per thousands and a density of 500 nauplii per liter in laboratory cultures. Growth and survival of Artemia were determined in each group on 3, 7, 11 and 15 days after hatching. The two species of Artemia had the highest growth when fed Lansy PZ (P<0.05). However, total length of A. urmiana (9.09 mm) was higher than that of A. franciscana (7.52 mm) when fed the Lansy PZ diet in 15th day. The two Artemia species had the higher survival rates when fed with yeast without mannoproteins (73.20 and 75.80%, respectively) than the Lansy PZ (60.70 and 72.07%, respectively) and other treatments. Our results revealed that the enrichment of the baker's yeast with HUFAs and elimination of mannoproteins had a positive effect on survival rates comapred to growth of two Artemia species. However, the elimination of mannoproteins of yeast was a more suitable method in treatment of baker's yeast as a diet for Artemia compared to other methods. Therefore, the yeast without mannoproteins treatment could be substituted with Lanzy PZ for Artemia feeding in different culture methods such as tanks or recirculated culture systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • Baker yeast (Saccharomyces cerevisiae)
  • Culture
  • Growth
  • Lansy PZ
  • Survival