تأثیر ویتامین C در میزان بقا و شاخص‏های رشد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیلات، تهران، ایران

چکیده

آزمایشی برای ارزیابی میزان مناسب ویتامین C در رشد، بقا و شاخص کبدی در بچه‌ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) طراحی شد. پنج جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک شامل 0، 50، 100، 200 و 400 میلی‌گرم در کیلوگرم غذا برای تیمارهای مختلف آزمایشی تهیه شد. تعداد 600 بچه‌ماهی با وزن ابتدایی 6/0±6/9 گرم به 5 تیمار با 3 تکرار تقسیم شدند و 40 عدد بچه‌ماهی به صورت تصادفی در هر فضای آزمایشی قرار گرفتند. بچه‌ماهیان 9 هفته از طریق جیره‌های غذایی تغذیه شدند. شاخص‌های رشد شامل وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ کارایی پروتئین، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و شاخص کبدی با نمونه‌برداری از بچه‌ماهیان هر 3 هفته یک بار تعیین و بین تیمارهای آزمایشی مقایسه شدند. نتایج نشان داد که میزان بقای بچه‌ماهیان در همة تیمارهای آزمایشی برابر 100 درصد بوده است و هیچ اختلال ظاهری نظیر تغییر شکل سرپوش آبششی، شنای غیرعادی همراه انحنای افقی و عمودی ستون فقرات در بچه‌ماهیان آزاد دریای خزر طی 9 هفته دورۀ پرورش مشاهده نشد.همچنین، تفاوت معنی‌‌‌‌‌داری در میزان وزن نهایی، افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ کارایی پروتئین، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و شاخص کبدی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده شد (P<0.05). طبق نتایج این تحقیق مقدار 200 میلی‌گرم اسید آسکوربیک در هر کیلوگرم جیرۀ غذایی باعث افزایش معنی‌دار شاخص‌های رشد در مقایسه با سایر تیمارها می‌شود (P<0.05)؛ در حالی که، هیچ تفاوت معنی‌داری در میزان رشد بچه‌ماهیان بین تیمارهای 200 و 400 میلی‌گرم اسید آسکوربیک در کیلوگرم غذا دیده نشد. بنابراین، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان بهینۀ اسید آسکوربیک برای رشد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر برابر 200 میلی‌گرم اسید آسکوربیک به ازای هر کیلوگرم غذای مصرفی است. همچنین، مقدار بهینۀ ویتامین C برای افزایش وزن بچه‌ماهی آزاد دریای خزر بر اساس آزمون پاسخ به سطح برابر با 52/248 میلی‏گرم اسید آسکوربیک در کیلوگرم غذاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Vitamin C on Survival and Growth Parameters of Caspian Brown Trout (Salmo trutta caspius) Fingerlings

نویسندگان [English]

  • Narges Arab
  • Houman Rajabi Islami
  • Mehdi Shamsaie Mehrjan
Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 14515/775, Tehran, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to determine the appropriate value of vitamin C on growth, survival, and Hepatosomatic Index (HSI) in Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) fingerlings. Five diets containing 0, 50, 100, 200 and 400 mg kg-1 ascorbic acid were prepared as experimental treatments. Six hundred fish (9.6±0.6 gr) were divided into 5 groups with three replications each containing 40 fingerlings and fed by the respective diets for 9 weeks. Growth parameters including Final Weight (FW), Protein Efficiency Rate (PER), Weight Gain (WG), Specific Growth Rate (SGR), Feed Conversion Rate (FCR), Condition Factor (CF), and HSI were compared every 3 other weeks between the treatments. Fish sampling was done weeks. The results showed that survival rate of the fish in all experimental treatments was 100% and no sign of ascorbic acid deficiency such as gill deformities, abnormal swimming, and skeletal deformities including scoliosis and lordosis were observed in all Caspian brown trout fingerlings during the experiment. Also there was significant differences in FW, WG, SGR, PER, FCR, CF and HSI between experimental treatments (P<0.05). The results showed that 200 mg kg-1 ascorbic acid were significantly increased the growth parameters of Caspian brown trout (P<0.05), although no significant differences were observed in fish growth rates between 200 and 400 mg ascorbic acid treatments. Therefore, findings of the present study illustrated that 200 mg ascorbic acid per kg diet is the optimum amount of vitamin C for the growth of Caspian brown trout fingerlings. According to the broken line model, the level of ascorbic acid for optimal weight gain was 248.52 mg kg-1 diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • HIS
  • Salmo trutta caspius
  • Survival
  • vitamin c