تأثیر سطوح مختلف مکمل بتائین جیرة غذایی در شاخص‌های رشد، کارآیی تغذیه و میزان بقای لارو ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca; Linnaeus, 1785)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 رئیس مرکز تکثیر، پرورش و بازسازی ذخایر آبزیان شادروان دکتر یوسف‌پور سیاهکل، رشت، ایران

5 کارشناس ارشد شیلات، دانشکدة منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

این مطالعه برای بررسی تأثیرات سطوح مختلف مکمل بتائین در شاخص‌های رشد، کارآیی تغذیه و میزان بقای لارو ماهی سوف معمولی انجام گرفت. از روز دوازدهم پس از تفریخ (وزن اولیه 06/0±52/1 میلی‌گرم) لاروها به یکی از 6 جیرة فرموله‌شدة غذای آغازین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Bio Optimal)، غذای آغازین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به همراه مکمل بتائین (Bio Optimal + Betaine) در 5 سطح 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 درصد تغییر عادت غذایی یافتند و 1 تیمار تا انتهای آزمایش غذای زنده (ناپلی آرتمیا) دریافت کرد. آزمایش 4 هفته (تا 40 روز پس از تفریخ) به طول انجامید. لاروهای تغذیه‌شده با غذای زنده وضعیت بهتری از نظر میانگین وزن نهایی، افزایش وزن، میانگین رشد روزانه، ضریب رشد ویژه، طول نهایی لارو و شاخص وضعیت نسبت به دیگر تیمارها داشتند (05/0>P). افزودن سطوح مختلف مکمل بتائین به غذای آغازین قزل‌آلای رنگین‌کمان اثر معنی‌داری در شاخص‌های رشد لارو ماهی سوف معمولی نداشت (05/0<P). ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارهای مختلف تفاوتی نداشت (05/0<P) و فقط در مورد ضریب کارآیی تغذیه تیمار غذای زنده وضعیت بهتری را نشان داد (05/0>P). بیشترین میزان بقا و هم‌نوع‌خواری در لاروهای تغذیه‌شده با غذای زنده بود؛ در حالی که، لاروهای تغذیه‌شده با جیره‌های فرموله‌شده (بیواپتیمال و بیواپتیمال + سطوح مختلف مکمل بتائین) تا روز 33 پس از تفریخ زنده ماندند. بر اساس نتایج می‌توان بیان کرد که عادت‌دهی لارو ماهی سوف معمولی به غذاهای مصنوعی نیازمند مطالعات بیشتری است و استفاده از مکمل بتائین در جیرة لارو باید در دورة زمانی مناسب‌تری از لحاظ تکامل فیزیولوژیکی لارو صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of betaine supplementation in diet on growth, feed efficiency indices and survival rate of pikeperch (Sander luciopreca) larvae

نویسندگان [English]

  • Mahmood Azimirad 1
  • Mehrdad Farhangi 2
  • Bagher Amiri 3
  • Iraj Effatpanah komaee 4
  • Hadis Mansouri Taee 5
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karadj, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karadj, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karadj, Iran
4 Center of Renewing Fish Resource Yosefpoor, Siahkal, Iran
5 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Sari, Sari, Iran
چکیده [English]

The aim of current study was to determine the effects of different levels of betaine on growth performance, feeding efficiency and survival rate of Sander lucioperca larvae. The larvae (initial weight 1.52±0.06 mg) were weaned from day 12 post hatching (dph) with one of the six treatment which was commercial trout starter diet (Bio Optimal) and different levels betaine supplementation (0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5%) as well as a treatment that was feeding with live food (Artemianauplii) as control group. Trial lasted for 4 weeks (until 40 dph). The best final weight, Specific growth rate, final length and condition factor was obtained in control group (P<0.05). Different levels of betaine supplementation had no significant effects on growth performance. Feed conversion ratio showed no significant difference between treatments, however food efficiency ratio was significantly higher in control group (P<0.05). The highest survival rate and cannibalism was observed in control group while larvae fed artificial diet (i.e Bio Optimal and different levels of betaine supplementation) had 100% mortality after 33 dph. Results indicated that betaine supplementation did not improve growth and survival rate of S. lucioperca, and further studies regards weaning of pikeperch larvae are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • betaine, cannibalism, feed efficiency, growth, pikeperch
  • Survival