تعیین پروفایل پارامترهای سیتولوژیک خون فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر،

2 مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر

3 مرکز تحقیقات آبزی‌پروری آب‌های داخلی- گیلان، بندر انزلی

4 مرکز آموزش کشاورزی میرزا کوچک‌خان گیلان- رشت، روبروی شهر صنعتی رشت

چکیده

این تحقیق با 24 قطعه فیل ماهی پرورشی (8 نر و 16 ماده)، که در استخرهای مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر پرورش یافته بودند، به مدت 3 سال انجام شد. نمونه‌برداری و سنجش پارامترهای خونی در 12 تکرار و در مراحل مختلف رسیدگی جنسی انجام شد. نتایج نشان داد که درصد هماتوکریت (PVC)، غلظت هموگلوبین (Hb) و تعداد کل یاخته‌های قرمز (RBC) خون فیل ماهی نر بیش از ماده بود و در هر دو جنس با افزایش رسیدگی جنسی، به ویژه در مرحلة چهارم، افزایش یافتند. میانگین حجم یاختة قرمز (MCV) و میانگین هموگلوبین یاختة قرمز (MCH) خون فیل ماهی نر فاقد اختلاف معنادار با ماهی ماده بود، ولی میانگین درصد غلظت هموگلوبین یاختة قرمز (MCHC) در دو جنس با یکدیگر اختلاف معنادار داشت. تعداد کل یاخته‌های سفید (WBC) خون فیل ماهی نر به طور معناداری کمتر از ماهی ماده بود. این شاخص در مراحل مختلف رسیدگی جنسی ماهیان نر و ماده اختلاف معناداری نداشت. در هر دو جنس نر و ماده، بیشترین میانگین درصد یاخته‌های سفید خون را به ترتیب یاخته‌های لنفوسیت، نوتروفیل، ائوزینوفیل و مونوسیت تشکیل می‌دادند. در این پژوهش هیچ یاختة بازوفیلی مشاهده نشد. نتایج نشان داد که دامنة پروفایل فاکتورهای خونی فیل ماهی پرورشی در محدودة سایر تاسماهیان بود و بیشتر پارامترهای خونی فاکتورهای وابسته به جنسیت (نر یا ماده‌) بودند و کمتر تحت تأثیر مراحل رسیدگی جنسی قرار داشتند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nomination of blood cytological indices at different sexual maturation stages in farmed beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

 • Rezvan Kazemi 1
 • Mohammad Pourdehghani 1
 • Ayoub Yousefi Jourdehi 2
 • Mahmoud Bahmani 2
 • Sohrab Dejandian 3
 • Ali Hallajian 2
 • Mahtab Yarmohammadi 2
 • Mohammadali Yazdanisadati 2
 • Babak Tizkar 4
1 International Sturgeon Research Organization of the Caspian Sea – Rasht- Sade sangar
2 International Sturgeon Research Organization of the Caspian Sea – Rasht- Sade sangar
3 Inland waters aquaculture Research Center
4 Mirza Koochekkhan Guillan Higher Education Agriculture Center– Rasht
چکیده [English]

This study was carried out on 24 farmed Huso huso (8 males and 16 females) in the international Sturgeon Research Institute during 3 years. Samples were collected based on different sexual maturation stages. Results showed that hematocrit (PVC), hemoglobin (Hb) and red blood cells (RBC) was more in males than females and increased in both them related to sexual development especially at stage IV. Mean corpuscular volume (MCV) and Mean corpuscular hemoglobin (MCH) showed no significant difference between males and females, but Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCH) showed significant increase in males and females related to sex development. White blood cells (WBC) were lower significantly in males than females and showed no significant difference at different sexual stages. The most percentage of leucocytes belongs to lymphocyte, neutrophile, eozynophile and monocytes and increase with sexual development without significant difference. There was no basophile. Results of this study showed that blood indices profile in Huso huso was similar to others sturgeon species and some parameters were dependent on sex and sexual maturation stages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • blood indices
 • cytological profile
 • farmed Huso huso
 • Sex
 • sexual stages