آثار سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccaromyces cerevisiae) به‌منزلۀ جیرۀ غذایی در عملکرد رشد و قابلیت بهره‌وری از غذا در آلوین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)ی بر عملکرد رشد و قابلیّت بهره وری از غذا درآلوین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

2 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

4 کارشناس ارشد بوم‌شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف عصارۀ مخمر ساکرومایسس سرویزیا (Saccaromyces cerevisiae) در رشد، تغذیه و بقای آلوین‌های قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در قالب 4 تیمار و هر یک در 3 تکرار طراحی شد. عصارۀ مخمر ساکرومایسس سرویزیا در 4 سطح 0، 3 (S3)، 6 (S6) و 9 درصد (S9) وزن غذا به جیرۀ غذایی پایه اضافه شد. آلوین ماهیان قزل‌آلا طی روز در 4 وعده بر اساس 5 تا 6 درصد وزن بدن به صورت دستی در 30 روز تغذیه شدند. آلوین ماهیان قزل‌آلا با وزن اولیۀ 176 میلی‌گرم به صورت تصادفی در 12 تانک فایبرگلاس 10 لیتری با تراکم 4 قطعه ماهی/ لیتر توزیع شد. نتایج نشان داد که مخمر ساکرومایسس سرویزیا نتوانست پارامترهای رشد و تغذیه را در آلوین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ارتقا دهد (05/0P>). وزن نهایی بدن و نرخ رشد ویژه (SGR) در تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نداشت (05/0P>). مخمر نانوایی نتوانست تأثیر مثبتی در ضریب رشد حرارتی (TGC) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) داشته باشد (05/0P>). همچنین، نتایج آنالیز لاشه نشان داد که تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری ندارند (05/0P>). این مطالعه نشان داد که عصارۀ مخمر ساکرومایسس سرویزیا کارایی بالایی بر ارتقای پارامترهای رشد و تغذیۀ آلوین‌های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dietary Bakers Yeast (Saccharomyces cerevisiae) On Growth performance and feed utilization in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) alevin

نویسندگان [English]

  • Hojatolah Jafaryan 1
  • hadi jamali 2
  • Nafiseh paricheh 3
  • Hori kolmoghadam 4
1 Associate Prof., Department of Fishery, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
2 MSc., Department of Fishery, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
3 MSc., Department of Fishery, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
4 MSc. Department of Fishery, Isfahan University of Technology, Sciences and Natural Resources, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of present study was to evaluate the effect of different levels of yeast probiotic on growth,
feed utilization and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevins. This experiment
conducted in a completely randomized design with four treatments which had triplicates. Four levels
of yeast (0, 3%, 6% and 9% of ration) were added to the basic diet. Fish alevins were fed by
experimental diets 4 times a day at 5 to 6% of body weight for 30 days. Rainbow trout larvae (average
individual weight, 176 mg) were randomly distributed with density of 4 fish/l into twelve 10 liter
fiberglass tanks. The results indicated that the Saccharomyces cerevisiae could not influence growth
and feeding parameters in rainbow trout alevin. The final body weight and specific growth rate (SGR)
in experimental treatments had not significant difference in comparison with control treatment
(P≥0.05). The bakers yeast had not significant positive effects on food conversion efficiency (FCE),
thermal growth coefficient (TGC) and feed conversion ratio (FCR). This study showed that S.
cerevisiae had not high efficiency in feeding parameters and growth performance of rainbow trout
alevin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alevin
  • Feeding
  • Growth
  • Yeast
  • Rainbow trout