تعیین ترکیب صید ضمنی در کشتی‌های صنعتی میگوگیر صیدگاه‌های میگو در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشجوی دکتری شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین میزان و ترکیب گونه‌ای صید ضمنی طی مدت فصل صید میگو در صیدگاه‌های استان هرمزگان در مهر و آبان 1391 صورت گرفت. عملیات نمونه‌برداری طی 54 فقره تورکشی از سه شناور میگوگیر صنعتی انجام شد. صیدگاه‌ها شامل مناطق اطراف جزیرۀ هرمز و قشم بود. مدت زمان تورکشی بین 1 تا 5/3 ساعت (میانگین h1/0 ± 995/1) متغیر بود. در این مطالعه حدود 02/21933 کیلوگرم آبزی صید شد که از این مقدار 26/86 درصد صید ضمنی (80/18918کیلوگرم) و 74/13 درصد میگو (22/3014 کیلوگرم) بود، نسبت صید ضمنی به هدف 27/6 برآورد شد. در این مطالعه گونه‌های دورریز، دورریز درشت، تجاری و هدف به ترتیب 02/68، 35/3، 7/14 و 74/13 درصد از بیومس کل صید را به خود اختصاص دادند. در نمونه‌برداری‌ها 103 گونه متعلق به 64 خانواده که به تفکیک شامل 77 گونه ماهی استخوانی از 47 خانواده، 13 گونه ماهی غضروفی از 9 خانواده، 3 گونه بی‌مهره متعلق به 3 خانواده، 4 گونه میگو از خانوادۀ پنائیده و لاک‌پشت دریایی، مار دریایی و ستاره دریایی بودند. نتایج این تحقیق بیانگر فشار زیاد صیادی روی گونه‌های تجاری و غیرتجاری در این منطقه است. در خصوص گونه‌های حاضر در ترال میگو به منظور اجرای مدل‌های مرسوم جمعیتی برای پایش جمعیت، اطلاعات زیستی و بلندمدت بسیار اندکی وجود دارد. نتایج این مطالعه می‌تواند برای ارزیابی خسارات ناشی از تور ترال میگو روی ذخایر ماهیان خلیج‌فارس و در مدل‌های ارزیابی ریسک اکولوژیکی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Species composition of bycatch trawl commercial trawler from fishing grounds in Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Ehsan Farrokhi 1
  • Ehsan Kamrani 2
  • Arash Akbarzade 3
  • hadi raeisi 4
  • Ayoob Solaimani 1
1 M.Sc. of Fisheries, Department of Fisheries, Faculty of Atmospheric and Marine Sciences and Technologies, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Associated Prof, Department of Fisheries, Faculty of Atmospheric and Marine Sciences and Technologies, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Assistant Prof., Department of Fisheries, Faculty of Atmospheric and Marine Sciences and Technologies, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
4 PhD of Fisheries, Department of Fisheries, Faculty of Atmospheric and Marine Sciences and Technologies, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

This study was conducted for estimation of bycatch shrimp trawl from fishing grounds of Hormozgan
province.Sampling operation was carried by commercial trawler around Hormoz and Qeshm Island
during fishing season in October and November 2012. Towing duration was between 1 to 3.5h
(2±0.08h). Contribution of bycatch and target species was 86.26% (18918.80 kg) and 13.74%
(3014.22kg) respectively. By-catch-to-shrimp ratio was estimated 6.27. Small discard species, large
discard species, commercial species and target species were constituted 68.02%, 3.35%, 14.7%,
13.74% of total catch respectively. In this study, species composition included 103 species belonging
to 64 families that include 77 teleost species from 47 families, 13species elasmobranchia from 9
families, 3species invertebrate from 3 families, 4 species Penaeid shrimps and sea turtle, sea snake and
sea stare. The results of this research indicate fishing pressure on commercial and non-commercial
species in this region. The little long term information exists for Bycach species shrimp trawl that used
for conventional population models. The results of this study can be used for assessment damages
shrimp trawl fisheries on the resources of the Persian Gulf and the ecological risk assessment models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bycatch
  • Hormozgan
  • Persian Gulf
  • Shrimp
  • trawl