اثر مقطعی استفاده از پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا -1 و 3- گلوکان در عملکرد رشد، ترکیب لاشه و فعالیت لیزوزیم سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

چکیده

اثر مقطعی استفاده از پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا -1و3- گلوکان در شاخص رشد، ترکیب لاشه و فعالیت لیزوزیم سرمماهی قزل‌آلا با وزن اولیۀ 6/0± 6/19 بهمدت 6 هفته بررسی شد. ماهیان به میزان 5/1 گرم پربیوتیک در هر کیلوگرم غذا با چهار استراتژی تغذیه شدند که شامل تیمار شاهد: تغذیه با جیرۀ پایه بدون مکمل پربیوتیک، تیمار 1: تغذیۀ مداوم با جیرۀ حاوی مکمل پربیوتیک، تیمار 2: تغذیه با جیرۀ حاوی پربیوتیک بهمدت یک هفته، سپس، تغذیه با جیرۀپایه بدون پربیوتیک بهمدت یک هفته و تیمار 3: تغذیه با جیرۀ حاوی پربیوتیک بهمدت 2 روز و در ادامه تغذیه با جیرۀ پایه بدون پربیوتیک بهمدت 5 روز بود. در عملکرد رشد و تغذیه بین استراتژی‌های مختلف تغذیه‌ای تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(05/0<p).بیشترین محتوای پروتئین لاشه در تیمار شاهد (05/0>p)و بیشترین محتوای چربی لاشه در تیمار 2 (05/0>p) مشاهده شد. بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم سرم در تیمار مداوم پربیوتیک معادل 89/53 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد معادل 88/16 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر مشاهده شد (05/0>p). این تحقیق نشان داد بهکارگیری مداوم پربیوتیک در مقایسه با استفادۀ مقطعی آن از کارایی بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of discontinuous administration of prebiotic mannan oligosaccharide and β-1,3-glucan on growth performance and some immunity response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Amir-hossein Naseri 1
  • Reza Akrami 2
1 M.Sc. Graduated, Department of Fisheries, College of Agricultural Sciences and Natural Resources, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
2 Assistant Professor of Fisheries, Department of Fisheries, College of Agricultural Sciences and Natural Resources, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

Effect of dietary prebiotic mannan oligosaccharide and β-1,3 glucan on growth performance, body
composition and immunity response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were investigated for a
six week culture period. Four feeding strategies were set, including feeding prebiotic-free diet
continuously (control), feeding dietary prebiotic continuously (T1), feeding dietary alternately (one
week prebiotic+one week control diet) (T2) and 2 Day prebiotic+5 Day control diet (T3). The
experiment carried out in 500 liters Plastic tanks. 32 juveniles rainbow trout with initially average
weight 19.6 ± 0.06 were stocked in tanks and fed up a day. The results showed no significance
difference was observed on growth performance and feeding indexs (P>0. 05). There was significant
differences in composition carcass (P<0. 05). The highest protein content was observed in the control
treatment and maximum fat was observed in treatment 2. There were significant differences in the
serum lysozyme activity (P<0.05). Continuous administration of prebiotic mannan oligosaccharide and
β-1,3-glucan showed significantly higher serum lysozyme activity (53.89) than those in the control
group (16.88).The result indicated that continuously applying mannan oligosaccharide and β-1,3-
glucan into the diet compare to discontinuous administration caused improved growth performance
and immunity response for rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Composition
  • Growth
  • immunity response
  • mannan oligosaccharide and β-1
  • 3glucan
  • rainbow