نحوه توزیع جیوه در بافت های مختلف ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) خور موسی، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آلودگی دریا، گروه بیولوژی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

3 استادیار گروه شیمی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

چکیده

 

چکیده


در این مطالعه غلظت جیوه در بافت‌‌های مختلف ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) صیدشده از پنج یک از خوریات خور موسی (زنگی، جعفری، پتروشیمی، غزاله و مجیدیه) اندازه‌گیری شد. نمونه‌های بافتی در اسید هضم و با استفاده از روش جذب اتمی ارزیابی شدند. به طور کلی الگوی پراکنش جیوه در خوریات مورد مطالعه به شکل مجیدیه ≈ غزاله > پتروشیمی ≈ جعفری > زنگی بود. مشاهدة بیشترین غلظت جیوه در خورهای مجیدیه و غزاله را می‌توان ناشی از قرارگیری این دو خور در بخش انتهایی خور موسی، تبادلات کمتر با آب‌های آزاد، انتقال آلاینده‌ها از طریق جریان جزر و مدی، وجود اسکلة صادرات نفت و ریزش‌های نفتی، و احتمالاً وجود بستر مناسب برای متیلاسیون بیشتر جیوه بیان کرد. محاسبة نسبت عضله به کبد نیز نشان داد که فقط وضعیت خور زنگی به شرایط ثابت محیطی نزدیک است. در نهایت الگوی تجمع جیوه در بافت‌های ماهی شانک زرد باله به صورت کبد > عضله > پوست ≈ استخوان ≥ باله ≈  فلس بود و نشان می‌داد که تجمع بالای جیوه در بافت‌های کبد و عضله رخ می‌دهد که دلیل آن گستردگی بالای رگ‌های خونی، درصد بالای آب، و خصوصیات بیوشیمیایی و عملکردی این بافت‌هاست. همچنین، مشاهده شد که با افزایش بار آلودگی در خوریات، تفاضل میان میزان جیوة تجمع‌یافته در بافت‌های کبد و عضله بیشتر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mercury Distribution in Different Tissues of Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) from the Musa Estuary, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Babadi 1
  • Alireza Safahie 2
  • SeyyedMohammad Bagher Nabavi 2
  • Kamal Ghanemi 3
  • Mohammad-Taghi Ronagh 2
1 MSc. of Marine Pollution, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
2 Assistant Professor, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
3 Assistant Professor, Department of Marine Chemistry, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran, Iran
چکیده [English]

Mercury concentrations in various tissues of Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) were
determined in five creeks of Musa Estuary – (1) Zangi, (2) Jafari, (3) Petroshimi, (4) Ghazaleh, and (5)
Majidieh. Tissue samples were digested in acid and their Hg concentrations were assayed by atomabsorption
method. Generally, the order of Hg concentrations in creeks was: Majidieh ≈ Ghazaleh >
Petroshimi ≈ Jafari > Zangi. High concentrations at Majidieh and Ghazaleh is due to the location of
the these creeks at the end sections of Musa Estuary, less water exchange with the open sea, transport
of pollutants by tidal currents, presences of oil export wharf and oil effusions, and probably
appropriate condition for the more Methylation of mercury. Calculation of muscle-liver ratio also
indicated that only the condition of Zangi creek is close to environmental static conditions. Finally the
order of mercury accumulation in body tissues of Yellowfin seabream was liver > muscle > skin ≈
bone ≥ fin ≈ scale, indicating high accumulation capacity of liver and muscle compared to other
tissues, probably due to developed vascularization, high percentage of water content, and biochemical
and functional characteristics of these tissues. It is also found that by the increase of mercury pollution
the difference between Hg accumulation in liver and muscle increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liver/ muscle ratio
  • Mercury
  • muscle/ liver index
  • Pollution
  • yellowfin seabream
[1]. Abreu, S.N., Pereira, E., Vale, C., Duarte, A.C., 2000. Accumulation of mercury in sea bass from a contaminated lagoon (Ria de Aveiro, Portugal). Marine Pollution Bulletin 40, 293-297.
[2]. Agah, H., Elskens, M., Fatemi, S.M.R., Owfi, F., Baeyens, W., Leermakers, M., 2009. Mercury speciation in the Persian Gulf sediments. Environmental Monitoring and Assessment 157, 363-373.
[3]. Agah, H., Leermakers, M., Gao, Y., Fatemi, S.M.R., Mohseni Katal, M., Baeyens, W., Elskens, M., 2010. Mercury accumulation in fish species from the Persian Gulf and in human hair from fishermen. Environmental Monitoring and Assessment169, 203-216.
[4]. Arribére, M.A., Ribeiro Guevara, S., Sanchez, R.S., Gil, M.I., Román Ross, G., Daurade, L.E., Fajon, V., Horvat, M., Alcalde, R., Kestelman, A.J., 2003. Heavy metals in the vicinity of a chlor-alkali factory in the upper Negro River ecosystem, Northern Patagonia, Argentina. Science of Total Environment 301, 187-203.
[5]. Assar, M., 2009. bioaccumulation of mercury and methylmercury in Pennahia macrophthalmus from Musa Estuary. M.SC thesis. Khorramshahr University of Marine Science and Technology, 97p. (in Persian)
[6]. Berg, V., Ugland, K.I., Hareide, N.R., Groenningen, D., Skaare, J.U., 2000. Mercury, cadmium, lead, and selenium in fish from a Norwegian fjord and off the coast, the importance of sampling locality. Journal of Environmental Monitoring 2, 375-377.
[7]. Boening, D.W., 2000. Ecological effects, transport, and fate of mercury: A general review. Chemosphere 40, 1335-1351.
[8]. Braeckman, B., Cornelis, R., Rzeznik, U., Raes, H., 1998. Uptake of HgCl2 and MeHgCl in an insect cell line (Aedes albopictus C6/36). Environmental Research79(1), 33-40.
[9]. Burger, J., Gaines, K.F., Boring, C.S., Stephens, W.L., Snodgrass, J., Dixon, C., McMahon, M., Shukla, S., Shukla, T., Gochfeld, M., 2002. Metal levels in fish from the Savannah River: Potential hazards to fish and other receptors. Environmental Research89, 85-97.
[10]. Burger, J., Gochfeld, M., 2007. Risk to consumers from mercury in Pacific cod (Gadus macrocephalus) from the Aleutians: Fish age and size effects. Environmental Research105, 276-284.
[11]. Chattopadhyay, B., Chatterjee, A., Mukhopadhyay, S.K., 2002. Bioaccumulation of metals in the East Calcutta wetland ecosystem. Aquatic Ecosystem Health and Management5, 191-203.
[12]. Cid, B.P., Boia, C., Pombo, L., Rebelo, E., 2001. Determination of trace metals in fish species of the Ria de Aveiro (Portugal) by electro thermal atomic absorption spectrometry. Food Chemistry 75(1), 93-100.
[13]. Clarkson, T.W., 2002. The three modern faces of mercury. Environmental Health Perspectives 10(1), 11-23.
[14]. Coelho, J.P., Santos, H., Reis, A.T., Falcão, J., Rodrigues, E.T., Pereira, M.E., Duarte, A.C., Pardal, M.A., 2010. Mercury bioaccumulation in the spotted dogfish (Scyliorhinus canicula) from the Atlantic Ocean. Marine Pollution Bulletin 60, 1372-1375.
[15]. De Pinho, A.P., Guimaraes, J.R.D., Martins, A.S., Costa, P.A.S., Olavo, G., Valentin, J., 2002. Total mercury in muscle tissue of five shark species from Brazilian offshore waters: effects of feeding habit, sex, and length. Environmental Research 89, 250-258.
[16]. Dehghan Madiseh, S., Savary, A., Parham, H., Sabzalizadeh, S., 2009. Determination of the level of contamination in Khuzestan coastal waters (Northern Persian Gulf) by using an ecological risk index. Environmental Monitoring and Assessment 159, 521-530.
[17]. Guilherme, S., Pereira, M.E., Santos, M.A., Pacheco, M., 2010. Mercury distribution in key tissues of Caged Fish (Liza aurata) along an environmental mercury contamination gradient. Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry 3, 165-173.
[18]. Haghighat, M., 2009. Mercury bioaccumulation in Euryglossa orientalis from Musa Estuary. M.SC thesis. Khorramshahr University of Marine Science and Technology, 90p. (in Persian)
[19]. Hajeb, P., Jinap, S., Ismail, A., Fatimah, A.B., Jamilah, B., Abdul Rahim, M., 2009. Assessment of mercury level in commonly consumed marine fishes in Malaysia. Food Control20, 79-84.
[20]. Havelková, M.,  Dušek, L., Némethová, D., Poleszczuk, G.  and Svobodová, Z., 2008. Comparison of mercury distribution between liver and muscle– a biomonitoring of fish from lightly and heavily contaminated localities.Sensors 8, 4095-4109.
[21]. Hosseinkhezri, P., Tashkhourian, J., 2011. Determination of heavy metals in Acanthopagrus latus (Yellowfin seabream) from the Bushehr seaport (coastal of Persian Gulf), Iran.International Food Research Journal 18, 766-769.
[22]. Houserova, P., Kuban, V., Spurny, P., Habarta, P., 2006. Determination of total mercury and mercury species in fish and aquatic ecosystems of Moravian rivers. Veterinarni Medicina51(3), 101-110.
[23]. Jahed Khaniki, G.R., Alli, I., Nowroozi, E., Nabizadeh, R., 2005. Mercury contamination in fish and public health aspects: a review. Pakistan Journal of Nutrition 4(5), 276-281.
[24]. Karadede-Akin, H., Ünlü, E., 2007. Heavy metal concentrations in water, sediment, fish and some benthic organisms from Tigris River, Turkey. Environmental Monitoring and Assessmen, 131, 323-337.
[25]. Kasper, D., Palermo, E.F.A., Iozzi Dias, A.C.M., Ferreira, G.L., Leitão, R.P., Branco, C.W.C., Malm, O., 2009. Mercury distribution in different tissues and trophic levels of fish from a tropical reservoir, Brazil. Neotropical Ichthyology 7(4),751-758.
[26]. Koli, A.K., Williams, W.R., McClary, E.B., Wright, E.L., Burrell, T.M., 1977. Mercury levels in freshwater fish of the state of South Carolina. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 17, 82-89.
27. Kovekovdova, L.T., Simokon, M.V., 2002. Heavy metals in the tissues of commercially important fish of Amurskii Bay, Sea of Japan. Russian Journal of Marine Biology 28(2), 113-119.
[28]. Laarman, P.W., Willford, W.A., Olsen, J.R. 1975. Retention of mercury in the muscle of yellow perch (Perca flavescens) and rock bass (Ambloplites rupestris). Transactions of the American Fisheries Society 105, 296-300.
[29]. Liang, L., Lazoff, S., Horvat, M., Swain, E., Gilkeson, J., 2000. Determination of mercury in crude oil by in-situ thermal decomposition using a simple lab built system. Fresenius Journal of Analytical Chemistry 367, 8-11.
[30]. Mason, R.P., Reinfelder, J.R., Morel, F.M.M., 1995. Bioaccumulation of mercury and methylmercury. Water Air and Soil Pollution 80, 915-921.
[31]. Mieiro, C.L., Pacheco, M., Pereiraa, M.E., Duartea, A.C., 2009. Mercury distribution in key tissues of fish (Liza aurata) inhabiting a contaminated estuary-implications for human and ecosystem health risk assessment. Journal of Environmental Monitoring 11, 1004–1012.
[32]. MOOPAM, 1999. Manual of Oceanographic Observations and Pollutant Analyses Methods. Regional Organization for the Protection of the Marine environment,Kuwait.
[33]. Osibona, A.O. and Kusemiju, K., 2006. Distribution of Mercury in Tissues of the Hammerhead Shark Sphryna couardi from Off Lagos Coast, Nigeria. Journal of Scientific Research and Development 10, 39-50.
[34]. Pethybridge, H., Cossa, D., Butler, E.C.V., 2010. Mercury in 16 demersal sharks from southeast Australia: Biotic and abiotic sources of variation and consumer health implications. Marine Environmental Research 69, 18-26.
[35]. Pickhardt, P.C., Stepanova, M., Fisher, N.S., 2006. contrasting uptake routes and tissue distributions of inorganic and methylmercuty in Mosquitofish (Gambusia affinis) and Redear Sunfish (Lepomis microlophus). Environmental Toxicology and Chemistry 25(8), 2132-2142.
[36]. Qian, S.S., Warren-Hicks, W., Ketaing, J., Moore, D.R.J. and Teed, R.S., 2001. A predictive model of mercury fish tissue concentrations for the southeastern United States. Environmental Science and Technology 35, 941-947.
[37]. Régine, M.B., Gilles, D., Yannick, D., Alain, B., 2006. Mercury distribution in fish organs and food regimes: Significant relationships from twelve species collected in French Guiana (Amazonian basin). Science of the Total Environment 368, 262-270.
[38]. Sabbagh-Yazdi, S.R., Sadeghi-Gooya, A., 2010. Modeling Khowr-e Musa Multi-Branch Estuary Currents due to the Persian Gulf Tides Using NASIR Depth Average Flow Solver. Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 1(1), 45-50.
[39]. Stathopoulou, E., Dassenakis, M., Scoullos, M., 2001. Levels of mercury concentration in sediments of Saronicos Gulf. 7th International Conference on Environmental Science and Technology Ermoupolis, Greece, 7pp.
[40]. Storelli, M.M., Ceci, E., Marcotrigiano, G.O., 1998. Comparative study of heavy metal residues in some tissues of the fish Galeus melastomus caught along the Italian and Albanian coasts. Rapp. Comm. Int. Mer Mẻdit. 35 288-289.
[41]. Tawari-Fufeyin, P., Ekaye, S. A. 2007. Fish species diversity as indicator of pollution in Ikpoba river, Benin City, Nigeria. Reviews in Fish Biology and Fisheries 17, 21-30.
[42]. Ullrich, S.M., Tanton, T.W., Abrdashitova, S.A., 2001. Mercury in aquatic environment: A review of factors affecting methylation. Environmental Science and Technology 31, 241-293.
[43]. USEPA, 2001. Mercury update: Impact on fish advisories. United States Environmental Protection Agency, 10pp.
[44]. Wang, W.X., Wong, R.S.K., 2003. Bioaccumulation kinetics and exposure pathways of inorganic mercury and methylmercury in a marine fish, the sweetlips Plectorhinchus gibbosus. Marine Ecology Progress Series 261, 257-268.
[45]. WHO. 1990. World Health Organization. Environmental Health Criteria No. 101. Methylmercury. Geneva, Switzerland.
[46]. Wilhelm, S.M., Bloom, N., 2000. Mercury in Petroleum. Fuel Prossesing Technology 63, 1-27.
[47]. Zhou, Q., Zhang, J., Fu, J., Jiang, G., 2008. Biomonitoring: An appealing tool for assessment of metal pollution in the aquatic ecosystem. analytica chimica acta 606, 135-150.