تعیین مناسب‌ترین راهبرد برای بهبود وضعیت صید ساحلی پایدار در استان گیلان با استفاده از تکنیک AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری توسعة کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار، دکتری ارزیابی ذخایر، وزارت جهاد کشاورزی، نمایندة ایران در سازمان خواربار جهانی

چکیده

سواحل جنوبی دریای ‌خزر محدوده‌ای 990 کیلومتری را تشکیل می‌دهد که تراکم و پراکندگی فعالیت‌های صیادی در امتداد ساحل بر اساس موقعیت طبیعی و قابلیت صید در هر محدوده شکل گرفته است. این سواحل از دیرباز جزو مناطق پرجمعیت به شمار می‌رفته و به دلیل وجود ذخایر و پتانسیل مناسب در دریای ‌خزر، صید و صیادی از گذشته‌های دور در کنار بخش کشاورزی یکی از فعالیت‌های عمده در روستاهای ساحلی این دریاچه بوده است. در حال حاضر در صید ساحلی دریای خزر، الگوی بهره‌برداری تعاونی حاکم است که به تعاونی‌های پره مشهورند. استان گیلان با بیشترین شاغل در بخش صید ساحلی و کمترین میزان میانگین صید پنج‌ساله و بیشترین تعداد تعاونی زیر نقطة سر به سر اقتصادی، پرچالش‌ترین استان از لحاظ عملکرد تعاونی‌های پره است. در سال‌های اخیر به دلیل برداشت بی‌رویه از ذخایر دریای خزر، بسیاری از تعاونی‌های صیادی با مشکل مواجه شده و فعالیت آن‌ها در اوضاع کنونی از نظر اقتصادی توجیه‌ناپذیر شده است. بنابراین، تغییر رویکرد در مدیریت ماهی‌گیری در این دریا ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله درصدد است مناسب‌ترین راهبرد برای بهبود وضعیت صید ساحلی در استان گیلان را با استفاده از تکنیک AHP تعیین کند. در این مقاله از روش‌های SWOT و TOWS به‌منزلة پایه‌ای برای تکنیک  AHPاستفاده شده است. نتایج نشان داد که حمایت‌های قانونی، فنی و مالی برای حمایت از تعاونی‌های پره به منظور بهره‌برداری‌های چندمنظوره از محدودة ذیربط در امر تکثیر و پرورش انواع ماهی و توسعة گردشگری، آبزی‌پروری و پرورش در قفس مناسب‌ترین راهبرد در بین راهبرد‌های کلی به منظور بهبود وضعیت صید ساحلی در استان گیلان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining of best strategy for improvement of sustainable coastal fishery in the Guilan province using AHP technique

نویسندگان [English]

  • Shahla Choobchian 1
  • khalil kalantari 2
  • Ali Asadi 2
  • Seyed Aminollah Taghavi Motlagh 3
1 Ph.D of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Iran
چکیده [English]

Southern shores of the Caspian Sea forms 990 kilometers range, the density and distribution of fishing
activities along the coast, is formed due to the natural condition and the ability to catch in each area.
The beaches from the last time were highly populated and because of the reserves and appropriate
potentials in Caspian Sea, fishing and fishery In addition to agriculture sector from the distant past was
one of the major activities in the coastal villages of the Caspian Sea. Already in coastal fishing of the
Caspian Sea, there is a pattern of cooperative operation known as PAREH. The Guilan province with
highest number of workers in coastal fishery and the lowest five-year average catch and having the
most cooperatives under break-even point for economic, is the most challenging province in terms of
PAREH cooperatives performance. In recent years, due to uncontrolled harvesting of Caspian Sea
resources many fishing cooperatives have difficulties and working in this condition in terms of
economic is unjustified. So changing the fisheries management approach in this sea is necessary. This
paper attempts to introduce the best strategy for improvement of sustainable coastal fishery status in
the Guilan province using AHP technique. In this paper, SWOT and TOWS methods were applied as a
basis for the AHP technique. The results showed legal, technical and financial support for supporting
cooperatives for multi-purpose utilization of the cooperatives area, on proliferation and breeding of
fish and Tourism Development, aquaculture and fish culture in cage, was selected as the best strategy
among the whole strategies for improvement of sustainable coastal fishery status in the Guilan
province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP technique
  • Guilan province
  • PAREH cooperatives
  • sustainable coastal fishery
  • SWOT technique
[1].    Abedini bibalani , M., 2009. Heavy livestock problems for Gilani fishermen, world economy. world economy News ID: DEN-191848, 3. (in Persian)
[2].    Adrianto, L., Matsuda, Y., Sakuma,Y., 2005. local sustainability of fisheries system: a multi-criteria participatory approach with the case of Yoron Island. Marine Policy 29, 9–23.
[3].    Department of Fisheries  of Guilan Province, O., 2009. (in Persian)
[4].    Elías Osuna, E., Aranda, A., 2007. combining SWOT and AHP techniques for strategic planning. In Proceedings of the 9th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process-ISAHP, 2-7.
[5].    Iranian Fisheries Organization, O., 2009. Utilization system. 16-18. (in Persian)
[6].    Khatoonabadi, S.A., Rastghamat, M., 2011. Measurement of the Four Dimensions of Rural Tourism, by SWOT Technique Case Study: Target Tourism Rural of Chahar Mahal and Bakhtiari Province. Journal of Development and Agricultural Economics (Agricultural Sciences and Technology) 25, 330-338. (in Persian)
[7].    Weihrich, H., 2002. The TOWS matrix—A tool for situational analysis. Long range planning 15, 54-66.
[8].    Wern Hong, C.a.W.C., N., 2010. Strength-weakness-opportunities-threats Analysis of Penang National Park for Strategic Ecotourism Management. World Applied Sciences Journal 10 (Special Issue of Tourism & Hospitality), 136-145.
[9].    Wickramasinghe, V., Takano, Sh., 2009. Application of Combined SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for Tourism Revival Strategic Marketing Planning: A Case of Sri Lanka Tourism. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 8, 3-8.
[10].Zarvan Consulting Engineers, o., 2003. The methodology of Fisheries regional development in northern Alborz. Office of Fisheries Development Project, 112.(in Persian)