اثرپودر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus, 1758)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

تحقیق حاضر بمنظور بررسی اثر عصاره جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر شاخص­های رشد (وزن نهایی و میزان رشد روزانه)، تغذیه (ضریب تبدیل غذایی، میزان غذای دریافتی، راندمان مصرف پروتئین، راندمان مصرف چربی)، ترکیب شیمیایی (میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) و اسیدهای چرب بدن ماهی کفال خاکستری به مدت 62 روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 450 قطعه لارو کفال ماهی با میانگین وزنی  g02/0±72/0 در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار ( با تعداد 30 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (بدون استفاده از پودر جلبک) و در تیمارهای آزمایشی 2، 3، 4 و5 میزان استفاده از پودر جلبک به ترتیبg/kg  5، 10، 15و30 غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که در پایان آزمایش، بالاترین وزن نهایی g 02/0±13/5، میزان رشد روزانه % 20/0±44/3 وکمترین ضریب تبدیل غذا 03/0±99/0، در تیمار حاوی g/kg 15 پودر جلبک به غذا مشاهده شد. همچنین بالاترین راندمان مصرف پروتئین 27/0±61/8، راندمان تولید پروتئین54/2±48/39 میزان پروتئین لاشه % 30/0±7/19، میزان چربی لاشه% 0/0±08/ 10 و بیشترین سطوح اسیدهای چرب غیر اشباع چند زنجیره­ای (PUFA) شامل اسید لینولئیک %09/2±60/32و اسید لینولنیک (% 03/1±72/3) در تیمار 4 مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی­دار بود (05/0>P ).در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن g/kg 15 پودر جلبک اسپیرولینا به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری بمنظور بهبود شاخص های رشد، تغذیه ، کیفیت لاشه و افزایش اسیدهای چرب چند زنجیره­ای در این ماهی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Spirulina pletensis Powder on Growth, Feed, Body Chemical Composition and Fatty Acids in Mugil cephalus Linnaeus, 1758

نویسندگان [English]

  • Paria Akbary 1
  • Asma Sondakzehi 2
1 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Fisheries, Marine Sciences Faculty, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of Spirulina pletensis powder on the growth performances (final weight (FW), daily growth ratio (DGR), feed indices (feed conversion rate (FCR), voluntary feed intake (VFI), protein efficiency ratio (PER), protein produce value (PPV), body chemical (protein, fat, moisture and ash) and fatty acid composition of Mugil cephalus for 62 days. The experiment was run in a completely randomized design with 450 of grey mullet larvae (with an average weight of 0.72 ± 0.02 g) in 5 treatments with 3 replicates (n = 30 in each replicate). The treatments were control group without algae extract, other groups (treatment 2, 3,4 and 4) with algae extract, i.e 5, 10, 15 and 30 g/kg food. The results showed that at the end of experiment, the highest FW (5.13 ± 0.02g), DGR (3.44 ± 0.20%), the lowest FCR (0.99 ± 0.03), the highest PER (8.61±0.27), the highest PPV (39.48 ± 2.54), the highest crude protein (19.70 ± 0.30%), the highest crude lipid (10.08 ± 0.0%) and the highest poly unsaturated fatty acid (PUFA), including C18:2n-6 (32.60 ± 2.09%) and C18:3n-3 (3.72 ± 1.03%), were observed in the diet containing 15 g/kg algae extract in all of these parameters. The treatment 4 showed a significant difference with control treatment (P<0.05). Finally, the present results suggest that diet containing 15 g/kg Spirulina platensis could improve growth, feed performances, carcass quality and increase PUFA level in Mugil cephalus larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mugil cephalus
  • Spirulina platensis Powder
  • Carcass Composition
  • Fatty acid
  • Growth Promoter