تأثیر جلبک اسپیرولینا (Spirulina sp) بر شاخصهای رشد، بازماندگی و رنگ پذیری ماهی دماسونی (Pseudotropheus demasoni)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

آبزی­پروری مطلوب وابسته به معیارهای مختلف بوده که در این میان انتخاب غذای مناسب با پتانسیل لازم از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد .در این طرح آزمایشی اثر چهار جیره آزمایشی، شامل جیره شاهد (فاقد جلبک اسپیرولینا) و سه جیره غذایی حاوی جلبک اسپیرولینا شامل تیمار 1 (تیمار تغذیه شده با غذای بیومار مخلوط شده با جلبک اسپیرولینا با نسبت 3% درصد وزن غذا)، تیمار 2 (تیمار تغذیه شده با غذای بیومار مخلوط شده با جلبک اسپیرولینا با نسبت 5% درصد وزن غذا)، تیمار 3 (تیمار تغذیه شده با غذای بیومار مخلوط شده با جلبک اسپیرولینا با نسبت 7% درصد وزن غذا)روی شاخصهای رشد و رنگی­شدن ماهی دماسونی (Pseudotropheus demasoni) مطالعه شده است. تعداد 180 قطعه بچه ماهی 2 ماهه در 12 عدد آکواریوم به ­طور کاملا تصادفی توزیع و بعد از تیماربندی به­ مدت 8 هفته با جیره­های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند. خصوصیات زیست ­سنجی ماهیان شامل طول کل (سانتی‌متر)، وزن (گرم)، نرخ رشد (گرم)، نرخ رشد ویژه هر دو هفته به­مدت 8 هفته اندازه­گیری شد. در پایان آزمایش از هر تیمار 6 ماهی برای اندازه­گیری خصوصیات مورد مطالعه به­طور تصادفی انتخاب و مقدار کاروتنوئید کل از روش رنگ­سنجی اندازه­گیری شد. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، هر 3 تیماری که با جیره حاوی جلبک اسپیرولینا تغذیه شدند دارای افزایش وزن بودند (05/0>P ). اثر تغذیه با مقادیر مختلف جلبک بر افزایش طول معنی­دار نبود (05/0P >). همچنین اثر تغذیه با مقادیر مختلف جلبک بر شاخصهای رنگی شدن مثل شاخص روشنی (L*) و درجه رنگین شدن (a*) معنی­دار (05/0>P ) بود. ولی شاخص (b*) معنی­دار نبود. (05/0P >) مطالعه حاضر، نشان داد که استفاده از جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی اثرات مثبت روی شاخصهای رشد و برخی از شاخص های رنگی­شدن ماهی دماسونی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Spirulina Algae on Growth, Survival and Coloration Demasoni Fish (Pseudotropheus demasoni)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sudagar 1
  • Majid Khalese 2
  • Mohammad Mazandarani 3
  • Seyyed Abbas Hosseini 1
  • Hamideh Zakariaee 2
2 M.Sc., Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environment, University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environment, University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The successful aquaculture depends on different criteria, among them, selection of suitable food with required potential is of particular importance. In this study, effects of four diet trial including control diet (without Spirulina algae) and three diets containing Spirulina algae were investigated on the growth indices and skin color of Flower horn (Pseudotropheus demasoni). A total number of 180 two-month specimens were randomly allocated to 12 aquaria. They were fed for eight weeks with the experimental diets. The biometric characteristics of the specimens were measured including total length (cm), weight (g), SGR (g) and FCR (g/day). Total carotenoid quantity of the fish was measured spectrophotometrically at the end of the experiment. According to the results, all three treatments that were fed a diet containing spirulina algae showed an increase in weight (P < 0.05). The amounts of algae had no significant effect on length (P > 0.05). Feeding different amounts of algae had significant effects on the color parameters such as L* and a* (P < 0.05). Therefore, the present study showed that the use of spirulina algae in the diet of fish had positive effects on growth and coloration in Demasoni fish. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina Algae
  • Growth index
  • Survival. Coloration
  • Demasoni Fish (Pseudotropheusdemasoni)