تأثیر مکملهای پروبیوتیکی Bacillus subtilis وSaccharomyces cerevisiae بر پارامترهای زیستیArtemia franciscana در کشتهای انبوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار گروه آرتمیا، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پروبیوتیکها میکروارگانیسم های مفیدی هستند که در دستگاه گوارش موجودات به‌صورت کلونی درآمده و اثرات مفیدی بر سلامت و رشد موجود میزبان دارند. در تحقیق حاضر اثر پروبیوتیکهای  Bacillus subtilis  و Saccharomyces cerevisiae بر پارامترهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه، و مقاومت Artemia franciscana در مقابل باکتری بیماریزای Vibrio campbellii مورد بررسی قرار گرفت. باکتری Bacillus subtilis با تراکم ۱۰۵×۱ CFU  به ازای هر میلی لیتر آب به محیط پرورش آرتمیا اضافه شد و بر مبنای وزنی باکتری از مخمر استفاده شد. آزمایش بصورت یک طرح کاملا ًتصادفی در 4 تیمار: تیمار1 به عنوان شاهد (فاقد پروبیوتیک)، تیمار دو (غذا + باکتری)، تیمار سه (غذا + مخمر) و تیمار چهار ( غذا به همراه مقدار برابری از مخمر و باکتری) انجام گرفت. در روز 8 و  15 آزمایش  طول و بازماندگی آرتمیا محاسبه گردید. در انتهای آزمایش (روز 15)، آرتمیا با باکتری بیماری زای V. campbellii  مواجهه شد. بر اساس نتایج، حداکثر اندازه بدن  بطور معنی­داری در تیمار 2 مشاهده گردید که با تیمار شاهد اختلاف معنی دار داشت (05/0 > P). همچنین حداکثر بازماندگی در تیمار2 و 4 مشاهده شد که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نداشت (05/0 >  P). بعد از 24، 48 و 72 ساعت مواجهه با باکتری ویبریو، بیشترین و کمترین درصد بازماندگی به ترتیب در تیمار چهار و تیمار کنترل (فاقد پروبیوتیک) مشاهده گردید (05/0 < P). ترکیبات لاشه نیز  بطور معنی داری تحت تأثیر پروبیوتیک­های مورد استفاده بود به نحوی که حداکثر میران خاکستر در تیمار 3 مشاهده گردید (05/0 < P).  بیشترین مقدار پروتئین و میزان چربی به ترتیب مربوط به تیمار شاهد و تیمار 4 بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت (05/0 < P). نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوتیک می تواند تأثیر مثبتی بر رشد و بازماندگی A. franciscana در مقابله با باکتری بیماریزا campbellii Vibrio داشته باشد و استفاده از پروبیوتیک برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از این باکتری در کشت آرتمیا اثرات سودمندی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Probiotics Supplements, Bacillus subtilis and Saccharomyces cerevisiae on Biological Parameters of Artemia franciscana in Mass Cultures

نویسندگان [English]

  • Vahid Rezaei Aminlooi 1
  • Nasrollah Ahmadifard 2
  • Amir Tuckmech 3
  • Naser Agh 4
1 M.Sc. Fisheries Department, Faculty of Natural Resources,Urmia University
2 Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources,Urmia University, P.O. Box: 46414-356,Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Iran
4 Associate professor, Department of Artemia, Urmia Lake Institute, Urmia University, Iran
چکیده [English]

Probiotics are beneficial microorganisms of intestine with useful effects on growth and health of the animals by the colonization. In present study, effects of two different probiotic as Bacillus subtilis and Saccharomyces cerevisiae were investigated on growth parameters, survival, and body composition of A. franciscana. Also the resistance against pathogenic bacteria of Vibrio campbellii was studied with the animals being exposed to 1× 105CFU per mL of bacteria. The experiment was designed in 4 treatments: treatment one as a control (no probiotic), treatment two (food + bacteria), treatment three (food + yeast) and treatment four (food with equal amounts of yeast and bacteria). The survival and growth rate of the animals were measured on day 8 and 15 of culture period. At the end of the experiment (day 15), the Artemia was challenged with pathogenic V. campbellii in which survival of the animals were calculated finally. Based on the results, the maximum body size significantly was showed in treatment two that had significant difference with control (P < 0.05). The maximum survival rate without any significant difference was found in treatments two and four (P > 0.05). After 24, 48 and 72 hours of exposure of pathogenic bacteria, the highest and lowest survival rate were found in group four and group control (no probiotic), respectively (P < 0.05). The body composition analyses also revealed the efficiency of probiotic on total ash of the animal by significant difference between treatment three with other treatments (P < 0.05). The highest amount of protein and fat were found in the control and treatment four, respectively (P < 0.05). Study on the effect of probiotic of the Artemia indicated that the resistance and survival of the exposed animal to the V. campbelii can be enhanced while the animal fed with probiotic supplements. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • Probiotic
  • Yeast
  • bactria
  • Biological parameters