بررسی تنوع زیستی اجتماعات پلانکتونیک میگوشکلان در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استادیار پژوهشکدة آبزی پروری جنوب کشور

4 استاد گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تراکم و تنوع  اجتماعات پلانکتونیک میگوشکلان در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان در آب های بحرکان (خلیج فارس) است. این بررسی به مدت یکسال از اردیبهشت 1390 تا فروردین1391 به صورت ماهانه انجام گردید. در مجموع دو فوق خانواده Penaeoidea ، Sergestoidea ، زیر راسته Caridea و چهار خانواده Sergestidae، Luciferidae، Penaeidae، Alpheidae شناسایی گردید. از خانواده Penaeidae گونه های Metapenaeus affinis ، Penaeus indicus، Parapenaeopsis stylifera ، از خانواده Luciferidae گونه Lucifer hanseni ، از خانواده Alpheidae گونه Alpheus sp. و از خانواده Sergestidae گونهAcetes sp. شناسایی و معرفی گردیدند. فراوان ترین فوق خانواده، Penaeoidea با 54 % و فراوان ترین گونه M .affinis با فراوانی نسبی 32% از خانواده Penaeidae بود. در نهایت اوج فراوانی آنها در شهریور ماه و دومین اوج آن در آبان ماه بود. شاخص های اکولوژیکی غنای گونه ای مارگالف، تنوع زیستی شانون، غالبیت سیمپسون و شاخص یکنواختی پیلو در ایستگاه ها و ماههای مختلف اندازه گیری شدند. بیشترین میزان شاخص شانون و شاخص یکنواختی پایلو در ایستگاه B و کمترین مقدار در ایستگاه D مشاهده شد. بیشترین میزان شاخص غالبیت سیمپسون در آذرماه (94/0) بود و شاخص یکنواختی پیلو در همین ماه کمترین میزان(11/0) را داشت. بیشترین میزان شاخص غنای گونه ای مارگالف در اردیبهشت ماه (86/0) و کمترین میزان در در مرداد ماه (20/0) بود. این نتایج جهت ارزیابی ذخایر لارو  میگوشکلان در زیستگاه های مصنوعی منطقه بحرکان حایز اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on Biodiversity of Planktonic Shrimp-like Communities in Artificial Reefs of the Khuzestan Coasts, the Bahrekan Area

نویسندگان [English]

  • Sepideh Soleimani Pey 1
  • Nasrin Sakhaei 2
  • Simin Dehghan Mediseh 3
  • Ahmad Savari 4
  • Mohammad Ali Salari 2
1 M.S. in Marine Biology, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
2 Assistant Professor of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Ocean, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
3 Assistant Professor of Aquaculture Research Center south, Iran
4 Professor of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Ocean, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
چکیده [English]

The aim of this investigation was to study the planktonic shrimp-like communities density and diversity in artificial reefs of Khuzestan coasts, Bahrakan waters (the Persian Gulf). Sampling was conducted for one year from May 2011 to April 2012, monthly. Zooplankton were collected with plankton tows using 300 μm mesh net. Totally, two superfamily, Penaeoidea, Sergestoidea and one suborder Caridea and four families, Sergestidae, Luciferidae, Penaeidae, Alpheidae were identified. Metapenaeus affinis, Penaeus indicus and Parapenaeopsis stylifera species from Penaeidae family, the species Alpheus sp. from Alpheidae and Acetes sp. from Sergestidae and Lucifer hanseni from Luciferidae family were identified and introduced. The most abundant superfamily, Penaeoidea, with 54% and most abundant species was M. affinis from family Penaeidae with 32% relative abundance. Finally, two frequency peak was observed that the first peak found in September and the second November. Ecological indicators including Margalef species richness, Biodiversity Shannon, Simpson dominance index and Pielou evenness were measured in different stations and months. The most Shannon index and Pielou evenness at station B and the lowest rate at station D was observed. The most Simpson dominance index was in December (0.94) and Pielou evenness index during the same month the lowest (0.11). The Most of Margalef species richness index was in May (0.86) and lowest rate in August (0.20). These results is important for evaluation reserves Shrimp like larvae in artificial reefs Bahrekan area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahrekan area
  • Artificial reefs
  • Penaeoidea
  • Sergestoidea
  • Caridea