بررسی اثرات تغذیه با آرتمیای بالغ غنی شده با سین بیوتیک بر شاخصهای رشد، جمعیت میکروبی روده و مقاومت در برابر استرس ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از ترکیبات سین بیوتیک در جیره غذایی جهت بهبود شاخص های رشد، ایمنی و فیزیولوژی آبزیان بسیار مورد توجه بوده است. در تحقیق حاضر تاثیر آرتمیا فرانسیسکانای (Artemia franciscana) بالغ غنی شده با سین بیوتیک (ترکیب پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید) بر شاخص های رشد، جمعیت میکروبی روده و مقاومت در برابر استرسهای محیطی در ماهی آنجل (Pterophyllum scalare) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 360 قطعه ماهی آنجل با وزن اولیه 13/0 ± 2/3 گرم انتخاب و در 12 آکواریوم 50 لیتری در چهار تیمار با سه تکرار به صورت تصادفی تقسیم شدند. ماهیان به مدت 48 روز با تیمارهای غذایی شامل تیمار1: تغذیه با آرتمیای بالغ بدون غنی سازی (شاهد)، تیمار2: تغذیه با آرتمیای بالغ غنی شده با پروبیوتیک P. acidilactici (700 میلی گرم در لیتر)، تیمار3: تغذیه با آرتمیای بالغ غنی شده با پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید (100 میلی گرم در لیتر)، تیمار4: تغذیه با آرتمیای بالغ غنی شده با سین بیوتیک (700 میلی گرم در لیتر P. acidilactici و 100 میلی گرم در لیتر پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید) مورد تغذیه قرار گرفتند. بررسی شاخص های رشد، جمعیت میکروبی روده در شروع و انتهای آزمایش و مقاومت ماهی در برابر استرس های محیطی (کاهش درجه حرارت و افزایش شوری حاد) در انتهای آزمایش انجام گرفت. استفاده از سین بیوتیک به صورت معنی داری باعث بهبود شاخص های رشد نسبت به سایر تیمارها گردید (05/0< P). بیشترین افزایش وزن  بدن و نرخ رشد ویژه (SGR) در تیمار سین بیوتیک دیده شد. بیشترین میزان جمعیت میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک روده در انتهای آزمایش در تیمار سین بیوتیک مشاهده شد که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (05/0< P). حداکثر مقاومت ماهی در برابر استرس کاهش درجه حرارت (17 درجه سانتی گراد) و افزایش شوری (12 گرم در لیتر) در انتهای آزمایش در تیمار سین بیوتیک مشاهده گردید. این تحقیق نشان داد غنی سازی آرتمیا با سین بیوتیک نتایج بهتری نسبت به استفاده جداگانه پروبیوتیک یا پری بیوتیک در ماهی آنجل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Feeding Adult Artemia Enriched with Synbiotic on Growth Indices, Intestinal Microbiota and Stress Resistance of Angel Fish (Pterophyllum scalare)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Azimirad 1
  • Saeid Meshkini 2
  • Nasrollah Ahmadifard 3
  • Seyed Hossein Hosseinifar 4
1 PhD Student, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Iran
2 Associate Professor, Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Iran
3 Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Iran
4 Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

During the recent years, there has been an increasing interest toward dietary administration of synbiotic to improve growth, immunity and physiology of fish. The aim of this study was to evaluate the effects of feeding on synbiotic (Pediococcus acidilactici and fructooligosaccharide) enriched adult Artemia franciscana on growth indices, intestinal microbiota and stress resistance of angel fish (Pterophyllum scalare) juvenile. Three hundred and sixty fish with initial weight of 3.2 ± 0.13 g were randomly divided into 12 aquaria (50 L) assigned to four groups with three raplicates. Fish were fed for 48 days with dietary treatments, including treatment 1: feeding adult artemia without enrichment (control group), treatment 2: feeding adult artemia enriched with probiotics P. acidilactici (700 mg), 3: feeding adult artemia enriched with prebiotics fructooligosaccharide (100 mg), group 4: feeding adult artemia enriched with a synbiotic (700 mg P. acidilactici and 100 mg prebiotics fructooligosaccharide). Growth indices, intestinal microbiota as well as resistance of fish against environmental stress (acute increase of temperature and salinity) were measured. Artemia enriched with synbiotic significantly improved the growth performance compared to other treatments (P < 0.05). The highest body weight gain and specific growth rate (SGR) was observed in synbiotic fed fish (P < 0.05). Compared to the other treatments, the population of lactic acid bacteria was significantly higher in the intestinal microbiota of fish fed Artemia enriched with synbiotic (P < 0.05). In the environmental stress challenge, the maximum resistance to abrupt decrease of temperature (17 ° C) or elevation of salinity (12 g per liter) was found in the synbiotic treatment. These results revealed that enriching Artemia with the synbiotic showed better result compared singular enrichment with probiotics or prebiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synbiotic
  • Artemia franciscana
  • Angel fish
  • intestinal microbiota
  • Stress Resistance