اثر سم مالاتیون بر شکستگی DNA در بافت کبد و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش میانگین وزنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر سم مالاتیون بر شکستگی DNA در بافت کبد و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. این آزمایش به مدت نه روز با چهار تیمار سم یعنی غلظت­های 0 (کنترل)، 025/0، 05/0 و 075/0 میلی­گرم بر لیتر و سه تکرار اجرا شد. نمونه­گیری از کبد و آبشش در روزهای اول، پنجم و نهم صورت گرفت و نمونه­های موردنظر پس از جداسازی در میکروتیوپ­های حاوی الکل نگهداری شدند. استخراج DNA براساس دستورالعمل موجود در کیت Cinapure DNA انجام گرفت و سپس با ژل الکتروفورز ران شد و در پایان با دستگاه ژل داک عکسبرداری شد. درصد شکستگیDNA  با استفاده از میانگین وزنی تعیین گردید. بر طبق نتایج اثر غلظت سم و زمان و اثر متقابل زمان- غلظت بر روی سطح آسیب DNA در بافت کبد و آبشش بین تیمارهای مختلف کاملاً معنی­دار بود. بیشترین آسیب در بافت کبد در غلظت 075/0 و آبشش در غلظت 05/0 میلی­گرم بر لیتر و هر دو بافت در روز نهم دیده شد که به دلیل عدم سازوکارهایی در هر دو بافت برای ترمیم آسیب وارد شده توسط سم و مقابله با آن می­باشد. همچنین بیشترین میزان آسیبDNA  در بافت کبد مشاهده شد. بنابراین شکستگی DNA می­تواند روش مناسبی برای تشخیص آسیبهای ژنتیکی ناشی از  آلاینده­های محیطی استفاده شود و بعنوان یک نشانگر زیستی در مطالعات اکوتوکسیکولوژی مورد استفاده قرار بگیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Malathion on DNA Breakage in the Liver and Gill of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Using Weighted Averaging

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghafari Farsani 1
  • Hadi Poorbagher 2
  • Hamid Farahmand 3
1 Graduated with a MSc, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate effects of malathion on DNA breakage in the liver and gill of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the laboratory condition. The experiment was performed with four concentrations of malathion, i.e. 0 (control), 0.025, 0.05 and 0.075 mg L‑1 and three replicate for nine days. The liver and gill were sampled on the first, fifth and ninth days after the start of the experiment and stored in microtubes containing ethanol. The DNA was extracted using a kit (Cinnapure), electrophoresed and photographed using the gel doc system. The percent of DNA breakage was determined using fuzzy logic and the weighted average. Malathion concentration and time had significant effects on the DNA breakage. Also there was a significant interaction between malathion concentration and time on the DNA breakage. The greatest damage in the liver was found in specimens exposed to 0.075 mg L‑1 and for the gill, in those exposed to 0.05 mg L-1 nine days after the start of the experiment indicating a lack of a mechanism in both tissues to repair the damage malathion. The highest level of DNA damage was found in the liver. Thus, DNA breakage can be used as an appropriate method for detecting genetic damage of environmental pollution that may serve as a biological marker in ecotoxicological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malathion
  • DNA breakage
  • Weight averaging
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

 

(Malathion, DNA breakage, Weight averaging, Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss