اثر سطوح مختلف زئولیت نانو ساختار بر مسمومیت مزمن تجربی با آفلاتوکسین B1 موجود در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی شاخصهای رشد و فیزیولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

3 استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

4 استادیار بخش تحقیقات نانوتکنولوژی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج

چکیده

به منظور بررسی میزان کاهش آفلاتوکسین B1 (AFB1) به واسطه کاربرد زئولیت نانو ساختار(NZ)  در جیره‌ غذایی بچه ماهیان قزل‌آلا (Oncorhynchus mykiss)، یک آزمایش تغذیه‌ای طراحی و به مدت 56 روز اجرا شد. 270 ماهی با وزن میانگین 7/3 ± 23 گرم در 6 گروه شامل C (شاهد)، NZ0.5 (جیره پایه + 5/0 درصد NZ)، NZ1 (جیره پایه + 1 درصد NZ)، AF5 (جیره پایه + 5 میلی‌گرم AFB1)، AF5 NZ0.5 (جیره پایه + 5 میلی‌گرم AFB1 + 5/0 درصد NZ)، AF5 NZ1 (جیره پایه + 5 میلی‌گرم AFB1 +  1 درصد NZ) و با 3 تکرار تیماربندی و در 4 نوبت در شبانه روز بر حسب اشتهای ماهی غذادهی شدند. در پایان دوره آزمایش، اختلاف معنی‌داری در شاخصهای رشد مشاهده نشد. در تیمار AF5 NZ0.5 نسبت به تیمار NZ0.5 شاخص کبدی، میزان گلبول‌های سفید و نوتروفیل بطور معنی‌داری کاهش و میزان لنفوسیت افزایش یافت. از سوی دیگر، سطح ائوزینوفیل در تیمار NZ0.5 نسبت به تیمار AF5 از افزایش معنی‌دار برخوردار بود. در سایر فاکتورهای هماتولوژیک اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. مقدار پروتئین کل و آلبومین در تمام تیمارهای حاوی آفلاتوکسین نسبت به تیمارهای فاقد آفلاتوکسین و نیز مقدار گلوبولین در تیمار AF5 نسبت به تیمار شاهد بطور معنی‌دار کاهش یافت. افزایش معنی‌دار مقدار فسفر در تیمار NZ0.5 نسبت به تیمار C مشاهده شد. میزان سدیم، کلسیم و کلسترول در تیمارهای مختلف، اختلاف معنی‌داری نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از زئولیت نانو ساختار به میزان 5/0 درصد جیره پایه در غذای بچه ماهیان قزل‌آلا، می‌تواند تا حد زیادی موجب کاهش اثرات منفی ناشی از آفلاتوکسین B1 شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Zeolite Nano-Structure on Experimental Chronic Toxicity of Aflatoxin B1 in the Diet of Rainbow Trout (Oncorhynchus mkiss) and Evaluation of Growth and Physiological Indices

نویسندگان [English]

  • Mehdi Faridi Kalourazi 1
  • Bahram Falahatkar 2
  • Soheil Alinezhad 3
  • Dariush Davoodi 4
1 M.Sc. Student, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
2 Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
3 Assistant Professor, Institute of Technical and Vocational Higher Education of Jahad-E-Agriculture Aqricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Nanotechnology Research Division, Agriculture Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The present study was carried out to evaluate the effects of dietary nano-structured zeolite (NZ) levels on reduction of aflatoxin B1 (AFB1) in the diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) for 56 days. For this purpose, 270 fish (23 ± 3.7 g) were randomly distributed into 6 groups including C (control), NZ0.5 (basic ration + 0.5 % nano-structure zeolite), NZ1 (basic ration + 1 % nano-structure zeolite), AF5 (basic ration + 5 mg aflatoxin B1), AF5NZ0.5 (basic ration + 5 mg aflatoxin B1+ 0.5 % nano-structure zeolite), AF5NZ1 (basic ration + 5 mg aflatoxin B1+ 1 % nano-structure zeolite) each with three replicates. Juveniles were fed satiated 4 times a day. At the end of the experiment, there was no significant difference among the treatments in growth indices. The hepatosomatic index, number of white blood cells and neutrophil decreased significantly in treatment AF5NZ0.5 and lymphocyte level increased in comparison to NZ0.5 treatment. On the other hand, eosinophil level increased significantly in treatment NZ0.5 compared with AF5 treatment. Other hematological parameters showed no significant differences among the treatments. Total protein and albumin concentrations in the treatments containing aflatoxin had a significant decrease compared with the other treatments. Also globulin level in treatment AF5 decreased significantly compared to the control group. Phosphorus content in serum was significantly higher in group NZ0.5 compared with C group, but other biochemical parameters such as sodium, calcium and cholesterol were not significantly different among the specimens that were fed different diets. According to the present study, it can be suggested that 0.5 % of zeolite nano-structure in the diet can reduce the harmful impacts of aflatoxin B1 and improve health status of trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • zeolite
  • Growth
  • Hematology
  • Rainbow trout