اثرات افزودن عصاره گیاه پونه، پروبیوتیک و فلورفنیکل بر ایمنی سلولی، برخی از باکتریهای دستگاه گوارش و هیستومورفولوژی کبد و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

4 دانشجوی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین تغییرات فلور طبیعی دستگاه گوارش و توان سامانه­ی ایمنی خونی ماهی قزل­آلای رنگین­کمان پس از مصرف پروبیوتیک، پادزیست و عصاره گیاه پونه بود. پژوهش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل 5 تیمار و 3 تکرار انجام شد که در هر تکرار 40 قطعه بچه‌ماهی 22 گرمی قزل­آلای رنگین­کمان قرار داشت. تیمارهای آزمایش شامل: جیره­ی پایه و چهار گروه دیگر به ترتیب با جیره پایه حاوی پادزیست فلورفنیکل؛ 5/0 و یا 1 درصد عصاره پونه و 2/0 درصد پروبیوتیک تغذیه شدند. پس از یک دوره 8 هفته­ای، گسترش خونی جهت بررسی ایمنی سلولی، محتویات دستگاه گوارش جهت بررسی شمار باکتری­های مفید و مضر، نمونه­های بافت کبد و آبشش­ها جهت بررسی تغییرات هیستومورفولوژیک جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد که افزودن پادزیست باعث افزایش معنی دار درصد لنفوسیت در مقایسه با گروه شاهد گردید. هم‌چنین درصد منوسیت­ها به طور معناداری در تیمارهای حاوی عصاره افزایش یافت. شمار کل باکتری­های دستگاه گوارش تغییر معنی داری را نشان نداد، اما شمار باکتری­های لاکتوباسیلوس در تمامی گروه­های تغذیه شده با جیره حاوی افزودنی (پادزیست، عصاره و پروبیوتیک) بیشتر از گروه شاهد بود. در گروه دریافت کننده فلورفنیکل، هپاتوسیتها واکوئوله شده و میزان لیپید و گلیکوژن در هپاتوسیتها بیش از حد معمول بود. به نظر می­رسد که استفاده از عصاره گیاه پونه، در تغذیه ماهی نه ­تنها اثر سوئی بر بافت کبد نداشته بلکه ممکن است در بهبود عملکرد کبد و نقش سم زدایی آن مفید بوده و شمار لنفوسیت­ها و منوسیت­ها و هم­چنین شمار باکتری­های لاکتوباسیلوس موجود در دستگاه گوارش افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Origanum Vulgare, Probiotic and Florfenicol on Cellular Immunity, Some of Digestive Tract Bacteria and Histomorphlogy of the Gill and Liver in Rainbow Trout

نویسندگان [English]

 • Reza Naghiha 1
 • Mohammad Houshmand 1
 • Mehrdad Memar 2
 • Aria Shafeeipour 3
 • Mohammad Reza Saei 4
1 Assistant Professor, Department of animal science, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Assistant professor, Department of Veterinary Histology, Shahid Chamran Uuniversity, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biology, Yasouj University, Yasouj, Iran
4 M.Sc., Department of Animal Science, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine changes in the normal flora of the gastrointestinal tract and blood parameters of rainbow trout after taking probiotics and oregano extract. This study was completely randomized design with 5 treatments and 3 replicates each with 40 fry 22 g of the rainbow trout. Treatments consisted of basal diet, florfenicol, 0.5%, 1% and of oregano extract, 2% Bactocell probiotic. After an 8 week experimental period, blood smear for cellular immunity, content of digestive tract for useful and unusual bacterial counts, the liver and gill for detection of histomrphological changes were collected. The results showed that the number of lymphocytes in antibiotics group was significantly more than that of the control. The percentage of monocyte in extracts treatments increased significantly. Total number of bacteria in the digestive system did not change much, but the numbers of lactic acid bacteria in the treated extract 0.5 and 1% were more than that of the control group. In florfenicol groups, hepatocytes were vacuolated and ratio of lipids and glycogen in hepatocytes were increased. It seems that use of organo extract in fish diet have not bad effects on the liver and gill histology and may show good effects on the liver performance and detoxification roles and increased counts of lymphocytes, monocytes and lactobacillus bacteria in the digestive tract.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rainbow trout
 • Origanum vulgare
 • lactobacillus
 • Florfenicol
 • Probiotics
 • Histomorphlogy