تاثیر نانوذرات نقره کلوئیدی بر جمعیت فلور باکتریایی روده کپورمعمولی(Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

3 مربی گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

  استفاده از نانوتکنولوژی در حال گسترش است. قسمت اعظم نانوذرات تولیدی (56%) را نانوذرات نقره تشکیل می­دهند. این مواد به دلیل خاصیت ضدباکتریایی خود معروف هستند. با توجه به استفاده از این مواد در مصارف صنعتی و خانگی و نیز رهایش این مواد به اکوسیستم­های آبی در این تحقیق به بررسی تعیین غلظت کشنده میانی LC50 و تاثیر این ذرات بر فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی پرداخته شد. بدین منظور 84 عدد ماهی به مدت 96 ساعت در معرض غلظت­های 0، 1/0، 5/0، 1، 5/2، 5 و 10 میلی­گرم بر لیتر نانوذرات نقره قرار گرفتند و تلفات روزانه ثبت گردید. نتایج توسط  آنالیز پروبیت بررسی و ثبت گردید و غلطت کشنده میانی (LC50) محاسبه شد و در این ماهی 23/0 میلی­گرم بر لیتر بدست آمد. در مرحله بعد 84 عدد ماهی در 4 تیمار (0، 02/0، 04/0، 11/0 میلی­گرم بر لیتر) در 3 تکرار قرار داده شد. بعد از طی 14 روز، 2 عدد ماهی از هر تکرار با پودر گل میخک بیهوش شده و در شرایط استریل محتویات روده آن­ها استخراج گردید. سپس تعداد کل باکتری­های مزوفیل و باکتری­های اسیدلاکتیکی و انتروباکتریاسه شمارش شد. نتایج نشان داد نانوذرات نقره در غلظت­های بررسی شده بر باکتری­های مزوفیل و اسیدلاکتیکی و انتروباکتر فلور روده کپورمعمولی از نظر تعداد تاثیرپذیری معناداری نشان ندادند (05/0 <P ).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Nanosilver Particles on Bacterial Gut Flora in Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Niosha Niki 1
  • Rohollah Rahimi 2
  • Fardin Shaluei 2
  • Fazaneh Nikookhah 3
1 MSc. Department of Fisheries and Environment, Faculty of Natural Resources and Land Sciences, University of Shahrekord
2 Assistant Prof. Department of Fisheries and Environment, Faculty of Natural Resources and Land Sciences, University of Shahrekord
3 Lecturer. Department of Fisheries and Environment, Faculty of Natural Resources and Land Sciences, University of Shahrekord
چکیده [English]

The use of nanotechnology is expanding. The majority of nanoparticles are made of silver nanoparticles. These materials are known for their antimicrobial properties. As these materials are used in aquatic ecosystems and their release in the environment, the present study investigated the median lethal concentration (LC50) and the impact of these particles on the populations of the gut bacterial flora in Cyprinus carpio. For this purpose, 84 fish were exposed to concentrations of (0, 0.1, 0.5, 1, 2.5, 5, 10 ppm) for 96 hours and their mortality were recorded. Using probit analysis, the LC50 was calculated as 0.23 ppm. Next, 84 specimens in four treatments with three replicates were exposed to (1/2 LC50, 1/5 LC50, 1/10 LC50 and control treatment) for 14 days. After 14 days, 2 fish in each replicate was selected randomly and anaesthetized with clove powder. Their intestines were extracted in sterile conditions. Then total mesophil bacteria, acid lactic bacteria and antrobacteriacea were counted. Results showed no significant effect between nanosilver treatments and control treatments (P > 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanosilver Particles
  • Cyprinus carpio
  • Mesophil Bacteria
  • Acid Lactic Bacteria
  • Entrobacteriacea