بررسی اثر سطوح فسفولیپید بر عملکرد رشد، هضم‌پذیری چربی و فعالیت آنزیم لیپاز در جیره‌ی حاوی پودر چربی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف فسفولیپید بر عملکرد رشد، فراسنجه­های خونی، هضم­پذیری مواد غذایی و فعالیت آنزیم لیپاز در جیره­ی قزل­آلای رنگین­کمان بررسی شد. بدین منظور جیره­ای با 20% چربی که 60% از چربی آن از پودر چربی تشکیل شده ساخته شد و فسفولیپید در دو سطح 5 و 15 گرم بر کیلوگرم به جیره اضافه گردید. جیره بدون فسفولیپید به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و در آن به جای پودر چربی از روغن ماهی استفاده شد. 135عدد ماهی قزل­آلا با وزن اولیه 88/1±45/27 گرم در 9 تانک  300 لیتری به مدت 8 هفته روزانه 2 بار با جیره­های آزمایشی تغذیه شدند. در انتهای آزمایش فراسنجه­های رشد، برخی فراسنجه­های پلاسما، هضم­پذیری و فعالیت آنزیمی تعیین گردید. نتایج فراسنجه­های رشد نشان داد که بین تیمارها و گروه شاهد از لحاظ درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، شاخص کبدی و ضریب چاقی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت درحالیکه شاخص احشایی در گروه شاهد به­طور معنی­داری بیشتر از سایر تیمارها بود. همچنین بیشترین میزان تری­گلیسیرید در شاهد یافت شد درحالیکه کلسترول بین تیمارها تفاوت معنی‌داری نداشت. قابلیت هضم مواد غذایی، تفاوت معنی‌داری را بین تیمارها نشان داد. بیشترین  هضم­پذیری چربی و پروتئین به ترتیب در شاهد و فسفولیپید 15 بود و کمترین آنها در فسفولیپید 5 مشاهده شد. همچنین افزودن فسفولیپید افزایش معنی­داری در فعالیت آنزیم لیپاز داشت و بیشترین میزان فعالیت آنزیمی در فسفولیپید 15 مشاهده شد. به نظر می­رسد فسفولیپید از طریق افزایش هضم­پذیری مواد مغذی به بهبود رشد کمک می­کند و در سطح 15 گرم بر کیلوگرم جیره موجب بهبود برخی پارامترها در جیره­ی حاوی پودر چربی در قزل­آلای رنگین­کمان می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of phospholipid on growth performance, fat digestibility and lipase activity in diet containing fat powder in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Batoul Adhami 1
  • Abdolsamad Keramat Amirkolaie 2
1 M.Sc. of Animal Sciences and Fisheries, Department of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and natural Resources University, Sari, Iran.
2 Assistant prof, Department of fisheries, Faculty of animal science and fisheries, Sari Agricultural and Natural resources University, Sari, Iran.
چکیده [English]

In the present study was evaluated the effect of dietary phospholipid on growth performance, nutrient digestibility and lipase activity in rainbow trout. Diets were prepared with 20% fat base which 60% of the experimental fat diet included fat powder. Phospholipids added in two levels (5 and 15 g/kg diet). Control diet was made without phospholipid and fat powder. 135 rainbow trout in each tank with initial mean weight of 27.45±1.88g were fed with experimental diet twice daily for 8 weeks. At the end of the experiment, growth performance, some plasma factor, nutrient digestibility and lipase activity were studied. Results of growth performance including BWI, CF, SGR, HIS, FCR demonstrated no significant differences between treatments and control group. But visceral somatic index was significantly higher in control group among treatments. Triglyceride value was significantly higher in control diet although, cholesterol didn’t have significant differences. Nutrient digestibility was significantly different among treatments. Fat and protein digestibility were higher in control and phospholipid 15, respectively and the lowest value was observed in the diet phospholipid 5. Supplemental phospholipid increased lipase activity significantly. The most value of lipase activity was observed in phospholipid 15. It seems that phospholipid provides a better growth performance due to increasing nutrient digestion and improves some parameters at level of 15g/kg in diet containing fat powder in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Phospholipid
  • digestibility
  • Growth
  • Lipase activity