اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر پاسخ استرس تراکم و عملکرد ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به­منظور بررسی اثر سطوح غذایی آستاگزانتین بر عملکرد تولید و مقاومت در برابر استرس تراکم ماهی طلال صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 120 قطعه ماهی طلال با میانگین وزنی  01/0±14/7 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 10 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (بدون استفاده از آستاگزانتین) و در تیمارهای آزمایشی 2، 3و 4 میزان استفاده از این مکمل به ترتیب 50، 100 و 150 میلی­گرم بر کیلوگرم غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از 60 روز تغذیه، هر تیمار در معرض استرس تراکم به­مدت 24 ساعت قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که 24 ساعت بعد از شروع استرس تراکم، افزایش معنی­داری در میزان پروتئین و فعالیت لیزوزیم و کاهش معنی­داری در فعالیت آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز (به استثنای تیمار 4) درتیمار­های حاوی آستاگزانتین در مقایسه با تیمار کنترل مشاهده شد (05/0>P). 24 ساعت بعد از شروع استرس تراکم، کمترین میزان کورتیزول و گلوکز در تیمار 3 مشاهده شد که با تیمار شاهد تفاوت معنی­داری داشت (05/0>P). بالاترین وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت و غذای دریافتی وکمترین ضریب تبدیل غذا در تیمار 2 و 3 مشاهده شدکه با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی­دار بود (05/0>P). در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن 100 میلی­گرم بر کیلوگرم مکمل غذایی آستاگزانتین به جیره غذایی ماهی طلال به­منظور بهبود شاخص­های رشد و مقاومت در برابر استرس پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of astaxanthin dietary supplementation on the crowding stress response and performance of Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta)

نویسندگان [English]

  • Paria Akbary 1
  • Fateme Rabani Nejad 2
1 Assistant Prof of Fisheries Group, Marine Sciences Faculty, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
2 M.Sc. Student of Fisheries Group, Marine Sciences Faculty, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of dietary astaxanthin on the productive performance and stress resistance of Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta). The experiment was conducted in a completely randomized design with 120 of Indian mackerel (with average weight of 7.14±0.01g) in 4 treatments and 3 replicates (n=10 in each replicate) and included: control group without using astaxanthin and another groups (treatment 2, 3 and 4) the amounts of this supplement were 50,100 and 150 mg/kg food. After 60 days of feeding, each treatment was exposed to acute crowding stress for 24 h. The results showed that compared with the control treatments containing astaxanthin showed significantly increase in serum total protein (TP), lysozyme activity and significantly decrease in alkaline phosphatase (ALP) activity, alanine aminotransferase (ALT) activity and aspartate aminotransferase (AST) activity (except to treatment 4) at 24 h after the initiation crowding stress (P<0.05). at 24 h after the initiation crowding stress, the lowest glucose and cortisol levels were observed in the treatment 3 and showed a significant difference compared with control treatment (P<0.05). The highest final weight (FW), specific growth ratio (SGR), condition factor (CF) and the lowest food consumed rate (FCR) were observed in 2 and 3 treatments and showed a significant difference compared with control treatment (P<0.05). Finally, the present results suggest that diet containing 100 mg /kg dietary astaxanthin could improve growth and stress resistance of Indian mackerel.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rastrelliger kanagurta
  • Astaxanthin
  • Stress
  • Alanine aminotransferase
  • Cortisol