بررسی بافت شناسی گناد فیل ماهیان پرورشی یکساله و دوساله در استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

از آنجا که بیشتر تلاش‌ها برای تعیین جنسیت ماهیان خاویاری به ماهی‌های با سن بیشتر از سه سال معطوف بوده است، چنین به نظر می‌رسد که تعیین جنسیت این ماهی‌ها در سنین کمتر از سه سالگی به‌سادگی میسر نمی‌باشد. در این تحقیق به منظور بررسی امکان تعیین جنسیت فیل ماهی کوچکتر از سه سال، گناد 12 قطعه فیل‌ماهی یک‌ساله و 12 قطعه  فیل‌ماهی دوساله (در مجموع 24 قطعه) پرورش یافته در استان قم مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از فیکس کردن نمونه‌ها در فرمالین، مراحل استاندارد بافت‌شناسی بر روی آن‌ها انجام و رنگ‌آمیزی بافت‌ها با استفاده از روش هماتوکسیلن – ائوزین صورت گرفت و لام­های مربوطه با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. از لحاظ وضعیت جنسی، 25 درصد از ماهیان یک‌ساله، نر و 66/41 درصد ماده بودند و جنسیت 33/33 درصد از نمونه‌ها قابل ‌تشخیص نبود. در ماهیان دوساله نیز 66/41 درصد نر، 66/41 درصد ماده و جنسیت 66/16 درصد از نمونه‌ها غیرقابل ‌تشخیص بود. از لحاظ مرحلۀ رسیدگی گناد، ماهیان ماده یک‌ساله دارای اووسیت اولیه و اووگونی بوده و در مرحلۀ I رسیدگی جنسی قرار داشتند. ماهیان ماده دوساله دارای اووگونی، اووسیت اولیه و اووسیت ثانویه بوده و در مرحلۀ I به II رسیدگی جنسی قرار داشتند. ماهیان نر یک‌ساله و دو‌ساله دارای اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه بوده و در مرحلۀ I رسیدگی جنسی قرار داشتند و تفاوت بارزی بین ساختار گناد و سلول­های جنسی ماهی­های نر یکساله و دوساله مشاهده نگردید. یافته‌های بافت‌شناسی حاصل از این بررسی نشان می‌دهند که تشخیص جنسیت از طریق بافت‌شناسی در فیل‌ماهیان یک‌ساله و دوساله نیز امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gonad Histology of One-year and Two-year old Cultured Beluga (Huso huso) from Qom Province

نویسندگان [English]

  • Farbod Emami Langroudi 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Hamid Farahmand 3
  • Bagher Mojazi Amiri 3
1 PhD Candidate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

As the most of the efforts for sex determination of the sturgeon fishes have focused on the 3 years old and older specimens, it seems that the sex determination is not practically possible in the younger sturgeons. In this study we have examined 12 one-year old and 12 two-year old cultured Huso huso (Acipenseriformes) gonads from Qom province aquaculture site to check the possibility of sex determination. Histology and H&E staining were performed and light microscope was used for sex determination and gonad staging. 25% of one-year old fishes were male and 41.66% were female and the gender of 33.33% of them was unknown. Among 2 year-old fishes, the percentage of sexes, for both males and females was equal to 41.66% and the sex of 16.6% of them was unclear. One-year old females have oogonia and primary oocytes and their gonad stage was suggested as stage (I). In the Two-year old females, oogonia, primary and secondary oocytes were observed and their gonad stage was suggested as (I - II). Gonad stage of both one-year old and two-year old males was determined as stage (I). Our results show that histology and light-microscopic observation can be used to sex determination of two-year old and one-year old belugas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga (Huso huso)
  • sex determination
  • Gonad Staging
  • Histology