تأثیر سطوح مختلف شوری بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهی سی‌باس آسیایی(Lates calcarifer)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، چهار محال بختیاری، ایران

2 استادیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، چهار محال بختیاری، ایران

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

4 کارشناس، مرکز مطالعات دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

5 دکتری تخصصی بافت شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی بافت کلیه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در پاسخ به شوری آب انجام گرفت. برای این تحقیق، پس از 14 روز سازگاری در مخازن، 4 تیمار 15، 35 و 50 گرم در لیتر شوری و تیمار آب شیرین (تیمار شاهد) با سه تکرار در نظر گرفته شد. بدین منظور بچه ماهیان با میانگین وزنی 41/0±36/34 گرم برای مدت 30 روز مورد سنجش قرار گرفتند. 15 قطعه بچه‌ماهی به صورت تصادفی در هر یک از 12 مخزن استوانه­ای فایبرگلاس 300 لیتری توزیع شدند. ماهیان روزانه 2 نوبت تا حد سیری با غذای پلت تغذیه شدند. جهت سازگاری ماهیان با تیمارهای مورد نظر، روزانه به میزان 3 گرم در لیتر شوری آب مخازن کم شد تا به شوری­های مورد نظر در تیمارها رسیدند. در پایان دورة تحقیق، نمونه­های بافت کلیه جمع آوری شدند. در طول دوره آزمایش در میان تیمارها تلفات مشاهده نگردید. بررسی­های آسیب­ شناسی بافت کلیه در تمام تیمارها (به جز شوری 50 گرم در لیتر) برخی تغییرات از جمله هیپرتروفی و واکوئله شدن سلول­های اپیتلیال لوله­های ادراری، کاهش فضای لومن و افزایش تجمع ملانوماکروفاژها، نفوذ گویچه­های سفید خون و نکروز سلول­های اپیتلیال لوله­های ادراری را نشان داد. به طور کلی، بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، ماهی سی باس سازگاری خوبی در پاسخ به سطوح مختلف شوری بعد از 30 روز نشان داد. اما بطور کلی بیشترین اثرات بافتی متعلق به تیمار صفر و کمترین اثرات متعلق به شوری 35  درهزار بوده است. نتایج بدست آمده نشان داد که این گونه می­تواند تغییرات شوری در دامنة آب­های لب­شور و شوری­های معمول آب دریا را تحمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of salinity on histopathology of kidney in Asian sea bass (Lates calcarifer)

نویسندگان [English]

  • Shirin Hamedi 1
  • Ruhollah Rahimi 2
  • Mahmoud Nafisi Behabdi 3
  • Maryam Azodi 4
  • Zahra Soleimani 5
1 M.Sc. Department of Fisheries and Environmental Sciences, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
2 Assistant professor, Department of Fisheries and Environmental Sciences, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3 Associate professor, Department of Fisheries Sciences, Persian Gulf Research Institute, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
4 Department of Fisheries Sciences, Persian Gulf Research Institute, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
5 Ph.D. Department of Science, Faculty of veterinary, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Present study aimed to investigate salinity effects histopathological of kidney in Asian Sea bass (Lates calcarifer). For this purpose, juvenile fish with an average weight of 34.36±0.41 g were evaluated for 30 days. After 14 days of adaptation, the experiment carried out with 4 treatments and 3 replicates including 15, 35 and 50 gram per liter and fresh water. 15 fish were randomly introduced in each of the 12 fiberglass 300-liter cylindrical tanks. Fish feeding time was twice daily. The daily water salinity decline ratio was 3 ppt. At the end of experiment, kidney tissue was sampled and the histopathological studies (except 50 ppt) showed some changes including hypertrophy and urina tract epithelial tubule, reducing the lumen and the melanomacrophage aggregation, leukocyte infiltration and necrotic cells. Overall, sea bass fish was demonstrated a suitable compatibility in response to different salinity levels. Results indicated that this species could tolerate salinity changes up to brackish water and high salinity water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asian Sea Bass
  • Kidney Tissue
  • salinity
  • Histopathology