ارزیابی عوامل و موانع مؤثر بر مصرف سرانه ماهی در شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران ، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی­موانع و عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در شهر ساری، تحقیقی میدانی با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته بر روی مصرف­کنندگان ساروی صورت گرفت. 266 پاسخ­دهنده به­طور تصادفی با توجه به نگرش و درک­شان از مصرف ماهی در سال 1393 مورد پرسش قرار گرفتند. در ابتدا، تجزیه و تحلیل توصیفی (مثل فراوانی، میانگین و انحراف معیار) بر روی داده­ها صورت گرفت. سپس، برای مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن وجهت بررسی فاکتورهای مؤثر بر مصرف ماهی از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که قیمت و بوی ماهی موانع عمده مصرف ماهی بودند و درآمد، شغل و تعداد افراد خانوار با مصرف ماهی رابطۀ معنادار داشتند. همچنین، مشخص شده است که خواص و ارزش غذایی ماهی، مهمترین انگیزۀ مصرف ماهی در خانوارهای ساروی می­باشد. نتایج تحقیق نشان داد که در زمینۀ موانع مصرف، باورها در مورد قیمت ماهی بیش از ویژگی­های ذاتی آن اهمیت داشته است. در پایان پیشنهاد شده است که سیاست­هایی برای کاهش هزینه­های تولید ماهیان  پرورشی به منظور کاهش قیمت تمام شدۀ ماهی، توسعۀ محصولات شیلاتی بدون بو مثل فیله و ناگت ماهی و ایجاد کمپین­های تبلیغاتی برای مصرف­کنندگان مورد توجه فعالان عرصۀ صنعت شیلات و سلامت اجتماعی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating factors and barriers affecting on per capita fish consumption in Sari

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehrdad Hosseini 1
  • Afshin Adeli 2
  • Mohsen Vahedi 3
1 M.Sc. Fishery group. Faculty of Fisheries and Environmental Sciences. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Gorgan. Iran
2 Assistant Professor. Fishery group. Faculty of Fisheries and Environmental Sciences. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Gorgan. Iran
3 Assistant professor, Biostatistics Group, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

To evaluate the barriers and factors affecting on per capita fish consumption in Sari, a field research was done with the administration of a structured questionnaire to the consumers in Sari. 266 respondents were randomly interviewed with regard to their attitudes and perception about fish consumption in 1393. Initially, descriptive analysis (such as frequency, mean and standard deviation) was performed on the data. Then, Freedman Test was used for analytical purposes and to investigate the factors influencing fish consumption through multiple linear regression analysis. Findings showed that price and fish smell were the main barriers to fish consumption, and income, family size, and occupation were significantly correlated with fish consumption. Also, it was found that the nutritional value of fish was the most important motivation of fish consumption among the consumers. The results showed that, beliefs about fish price more than its inherent characteristics, were significant regarding consumption barriers. Finally, it was suggested that politics for costs reduction of the production of farmed fishes in order to cost reduction of fish, development of fishery products odorless such as fish fillet and nugget as well as organizing commercial campaigns for consumers should be considered by fishery industry and public health activists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sari
  • Per Capita Fish Consumption
  • Barriers
  • factors affecting
  • multiple regression