بررسی تأثیر پودر کاسنی در جیرة غذایی بر شاخص‏های رشد و بازماندگی پست لاروهای میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون و دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه زابل،زابل، ایران

3 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران

4 مرکز تحقیقات شیلات آب های دور، چابهار، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پودر کاسنی در جیرة غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی میگوی پاسفید غربی طی6 هفته در مرکز تحقیقات شیلات چابهار انجام شد. بدین منظور پودر کاسنی در 4 تیمار به صورت 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد به خوراک استارتر شرکت هووراش اضافه شد. در این تحقیق 5۴۰  قطعه پست لارو 01/0± 09/0 گرمی میگوی پاسفید غربی در 3 تکرار به ازای هر تیمار، در مخازن ۷۰ لیتری به طور تصادفی توزیع شد. هر ۱۰ روز یک‌بار تعداد 30 عدد میگو از هر تیمار به صورت تصادفی صید و مورد زیست‌سنجی قرار گرفت. در طی دورة آزمایش غذادهی میگوها در ساعات 8 و ۲۰ به میزان 6 درصد وزن بدن انجام شد. در پایان دورة آزمایش فاکتورهای رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس شوری 1۵ و 4۵ گرم در لیتر و فرمالین ppm 100 بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان رشد، بازماندگی میگوها و بیشترین مقاومت به تنش‌های محیطی تحت تیمار کاسنی بیشتر از تیمار شاهد بود و بیشترین نرخ رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار 5/1درصد کاسنی بود (05/0>p).  نتایج نشان داد که استفاده از پودر کاسنی باعث افزایش معنی‌دار رشد در سطح 5/1 درصد و افزایش معنی‌دار بازماندگی در سطح 5/1 و 1 درصد در میگوی پاسفید غربی می‌شود در نتیجه می‌توان آن‌را به‌عنوان یک مکمل غذایی در سطح 5/1 درصد جیرة غذایی پست‌لاروهای میگوی پاسفید غربی توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary Cichorium intybus powder on growth and survival indices of Litopenaeus vannamei

نویسندگان [English]

  • Zeinab Foroughi 1
  • Ahmad Gharaei 2
  • Javad Mirdar Harijani 3
  • Ashkan Ezhdehakosh poor 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Hamoon International Wetland Research Institute, University of Zabol, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Iran
4 Offshore Fisheries Research center, Chabahar, Iran
چکیده [English]

In this research, effect of dietaryCichorium intybus powder on growth and survival indices of Litopenaeus vannamei was investigated during 6 weeks in Chabahar Fisheries Research Center. Therefore, Cichorium intybus powder was added to the starter feed of Havorash Company as four treatments including 0, 0.5, 1 and 1.5 percent. 540 post larvae with average weight 0.09±0.01 g were randomly distributed to four experimental groups (with 3 replicate) in 12 tanks with capacity 70 liter. In during experiment, 30 shrimps per every 10 days were randomly biometry from each treatment. During the feeding period, the shrimps were fed in 8:00 am and 20:00 pm based on 6 percent of body weight. At the end of experiment, growth and survival parameters and resistance post larvae to salinity (15 and 45 ppt) and formalin of (100 ppm) were investigated. The results showed that growth and survival of shrimps under Cichorium intybus treatment was higher than the control group, and the highest rate of growth, survival and feed conversion ratio belongs to shrimps fed with 1.5 percent of Cichorium intybus powder (p˂0.05). The highest resistance against environmental tensions recorded in shrimps fed with 1.5 percent C. I. In general the results showed that the use of Cichorium intybus powder at 1.5 percent make to significant increasing in the growth and survival ratio of vannamei shrimp and it can be used as a dietary supplement in the diet of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litopenaeus vannamei
  • Cichorium intybus powder
  • Post Larvae
  • Specific growth rate
  • Survival rate