استخراج اتانولی و جزءگیری حلال-حلال ترکیبات ضد اکسیدانی جلبک سبز (Enteromorpha intestinalis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی ، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

ترکیبات ثانویه جلبک سبز Enteromorpha intestinalis استخراج و خواص ضد اکسیدانی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. عصاره خام جلبک با اتانول 96 درصد در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت استخراج و سپس به ترتیب توسط حلال های هگزان، کلروفرم، اتیل استات، بوتانول و آب جزءگیری گردید. بازده استخراج برای عصاره خام 17/3٪ و برای فراکسیون های بدست آمده بین 83/40٪-07/4٪ متغییر بود. عصاره خام و فراکسیون های تهیه شده واجد پتانسیل مهار کنندگی رادیکال آزاد DPPH (72%-22%)، رادیکال ABTS (62%-25%)، کاهندگی آهن (82%-25%) و ضد اکسیدانی کل (34/0-17/0 Abs) بودند که در این میان فراکسیون اتیل استات بیشترین فعالیت ضد اکسیدانی را در کلیه آزمایشات از خود نشان داد. بعلاوه، در بین نمونه های عصاره خام و فراکسیون ها، بوتانول (24 میلی گرم تانیک اسید در گرم عصاره) و اتیل استات (22 میلی گرم تانیک اسید در گرم عصاره) واجد بیشترین میزان ترکیبات فنولی تشخیص داده شدند. به طور کل نتایج مطالعه حاضر نشان داد، که عصاره اتیل استات جلبک E. intestinalis واجد ترکیبات زیست فعال عمده بوده و می تواند به عنوان ضد اکسیدان در صنایع غذایی مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethanolic extraction and solvent-solvent partitioning of antioxidant compounds from green seaweed Enteromorpha intestinalis

نویسندگان [English]

  • Elham Hashem Dabbaqian 1
  • Masoud Rezaei 2
  • Mehdi Tabarsa 3
1 M.Sc. Student, Department of Seafood Science and Technology, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Nur, Iran
2 Professor, Department of Seafood Science and Technology, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Nur, Iran
3 Assistant Professor, Department of Seafood Science and Technology, Faculty of Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Nur, Iran
چکیده [English]

Secondary metabolites of Enteromorpha intestinalis were extracted and their antioxidant effects evaluated. Crude extract was isolated using 96% ethanol at 60 °C for 2 h and then fractionated in order by solvents including hexane, chloroform, ethyl acetate, butanol and water.  Extraction yield for crude extract was 3.17% and it varied between 4.07%-40.83% for fractions. Crude extract and fractions exhibited DPPH radical scavenging activity (22%-72%), ABTS radical scavenging (25%-62%), ferric reducing capacity (25%-82%) and total antioxidant activity (0.17-0.34 Abs) among which ethyl acetate fraction shoed the highest antioxidant activity throughout experiments. Besides, butanol (24 mg TA/ gr extract) and ethyl acetate (22 mg TA/ gr extract) fractions contained the highest amount of phenolic contents among crude extract and fractions. Overall, the results of current study revealed that ethyl acetate fraction of seaweed E. intestinalis possess the major bioactive compounds and may be utilized as an antioxidant in food industry.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seaweeds
  • phenolic compounds
  • E. intestinalis
  • extraction
  • Antioxidant