ارزیابی ژن های حدت (آئرولیزین، الاستاز و لیپاز) در بیماری زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 دانشیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، داشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

آئروموناس هیدروفیلا عامل بیماری سپتی سمی هموراژیک در ماهیان آب شیرین مخصوصاً کپورماهیان می­ باشد. این باکتری تحت تاثیر چندین فاکتور، ایجاد بیماری می­ کند که مکانیسم­ های ایجاد بیماری توسط این باکتری ناشناخته است. ژن های حدت مهمترین فاکتور بیماری­زایی در باکتری آئروموناس هیدروفیلا می­ باشند. در این مطالعه 30 جدایه باکتری با روش­ های بیوشیمیایی رایج و ردیابی ناحیه ژنی 16S rDNA از طریق PCR به­ عنوان آئروموناس هیدروفیلا شناسایی گردید. بعد از تایید 30 جدایه، تشخیص و بررسی ژن­ های حدت (آئرولیزینaerA، الاستازahyBو لیپازLip) با پرایمرهای اختصاصی هر ژن در آئروموناس هیدروفیلا صورت گرفت. بیشترین فراوانی (%70) متعلق به ژن الاستاز بوده و ژن آئرولیزین نیز کمترین فراوانی را (53/3%) نشان داد. براساس وضعیت حضور این سه ژن حدت با روش PCR، هشت الگوی ژنی مختلف برای جدایه ­های باکتری حاصل گردید، به­ نحوی که الگوی ژنی lip+/ahyB+/aerA+ از بیشترین فراوانی (33/3%) و الگوی ژنی lip+/ahyB-/aerA+ از کمترین فراوانی (3/3%) برخوردار بود. پس از چالش بچه ماهی­ های کپور معمولی با آئروموناس هیدروفیلاهای دارای هر یک از 8 الگوی ژنی مختلف میزان تلفات در گروه ها مشخص گردید. بیشترین تلفات در بچه ماهی های تزریق شده با الگو­های ژنی lip+/ahyB+/aerA- و lip-/ahyB+/aerA+ نسبت به دیگر گروه­ ها و گروه کنترل مشاهده شد. در ماهیان تلف شده علائم تیرگی بدن، کوتاه شدن سرپوش آبششی و خونریزی پتشی در ناحیه شکمی و مقعد مشاهده شد. این نتایج نشان می­ دهد که ژن­ های حدت (آئرولیزین، الاستاز و لیپاز) بیماری زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا را افزایش می­ دهند. در این میان ژن الاستاز می­ تواند از اهمیت بیشتری در بیماری­ زایی جدایه­ های آئروموناس هیدروفیلا در آبزیان برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Virulence Genes (aerolysin, elastase, lipase) in the Pathogenesis of Aeromonas hydrophila in Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Mahtab Khalafiyan 1
  • Mostafa Akhlaghi 2
  • Hassan Sharifiyazdi 3
  • Mojtaba Alishahi 4
1 PhD Student of Fish Health, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor, Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran.
4 Associate Professor, Section of Fish Disease, Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Aeromonas hydrophila is the causative agent of hemorrhagic septicemia in freshwater fish, especially in carp. Several factors are involved in the pathogenesis of the disease by this bacterium but the mechanism is yet to be investigated. Virulence genes are the most important pathogenicity factor in A. hydrophila. In this study, 30 isolates were identified as A. hydrophila by common biochemical methods and detection of 16S rDNA molecular marker using PCR method. PCR were then used to identify Aerolysin (aerA), Elastase (ahyB) and Lipase (lip) virulence genes using specific primers for each gene. The highest frequency belonged to the elastase gene (70%) and the aerolysin gene had the lowest abundance with (53.3%). For these three virulence genes eight different profiles were considered that the lip+/ahyB+/aerA+ isolates (33.3%) was the most frequent profile and lip+/ahyB-/aerA+ (3.3%) was the lowest frequency obtained. Mortality was measured and determined after injecting A. hydrophila containing each of eight different profiles to the common carp fry. The mortality rate of infected fish with lip+/ahyB+/aerA- and lip-/ahyB+/aerA+ profiles was higher from other groups and control group. In diseased fish, signs of darkening skin, shortening of gills and abdominal and vent petechial hemorrhages were observed. These results indicate that aerolysin, elastase and lipase virulence genes increase the pathogenicity of the A. hydrophila.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Aerolysin
  • Elastase
  • Lipase
  • PCR
  • common carp