ارزیابی بررسی اثرات مکمل نوکلئوتیدی جیره و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی بر شاخص های رشد، بیوشیمیایی و ایمنی سرم خون و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رویایی با باکتری Aeromonas hydrophila

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثرات مکمل نوکلوتیدی جیره و پروبیوتیک P. acidilactici بر عملکرد رشد، برخی از شاخص­ های ایمنی و بیوشیمیایی سرم خون، و همچنین مقاومت در برابر باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت. نه تیمار غذایی حاوی سه سطح از مکمل نوکلوتیدی (0، 1 و 3 گرم بر کیلوگرم غذا) و سه سطح از P. acidilactici  (0 و 1، 3  گرم بر کیلوگرم غذا) بر اساس طرح فاکتوریل 3×3 طراحی شد. هر یک از جیره­ ها به طور تصادفی برای سه گروه (تکرار) 30 تایی از ماهی­ های قزل آلای رنگین کمان (با میانگین وزن اولیه 1/62±63/4 گرم) در نظر گرفته  شد. در پایان دوره هشت هفته ­ای آزمایش، برخی از شاخص­ های ایمنی و بیوشیمیایی سرم خون شامل پروتئین کل، لیزوزیم، مسیر فرعی سیستم کمپلمان (ACH50)، کلسترول، تری گلیسیرید، گلوکز، آلبومین و گلوبولین، و همچنین شاخص­ های رشد شامل بازماندگی، میانگین افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد میزان لیزوزیم و ACH50 در تیمارهای آزمایشی، تحت تاثیر متقابل بین مکمل نوکلوتیدی و P. acidilactici به طور معنی داری افزایش یافته است  (05/0>P).  همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل مکمل نوکلوتیدی و P. acidilactici بر میزان پروتئین کل، کلسترول، تری­ گلیسیرد، گلوکز، آلبومین و گلوبولین، معنی­دار نبود (05/0P>)؛ اما به ­طور معنی­ داری موجب بهبود شاخص ­های رشد گردید. به­ علاوه، در پایان دوره آزمایش، 10 عدد ماهی از هر تکرار به صورت داخل صفاقی با سوسپانسیون  باکتری آئروموناس هیدروفیلا (cfu/ml 3/5x107) برای تعیین مقاومت در برابر بیماری مورد تزریق قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مکمل کردن  جیره غذایی ماهی قزل آلا با مکمل نوکلوتیدی و P. acidilactici، به­ طور قابل ملاحظه ­ای مقاومت در برابر عفونت باکتری آئروموناس هیدروفیلا را افزایش داد و بالاترین مقاومت در تیمارهای تعاملی (نوکلوتید×P. acidilactici) مشاهده شد. به طور کلی ترکیب مکمل نوکلوتیدی و P. acidilactici، اثرات سودمند به مراتب بیشتری از استفاده هر یک از آن­ها به صورت مجزا نشان داد. همچنین، بهترین ترکیب از آن­ها، ترکیب3g kg-1   از مکمل نوکلوتیدی و 0/1g kg-1   از P. acidilactici به ­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Dietary Nucleotide and P. acidilactici on Growth Parameters, Serum Biochemical and Immunity Parameters, and Disease Resistance of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Against Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ghobadi 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Hamid Farahmand 3
1 PhD, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of dietary nucleotide and P. acidilactici on the growth performance, some innate immune responses and serum biochemical parameters as well as the resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Aeromonas hydrophila. Nine experimental diets were formulated to contain three dietary nucleotide levels (0, 1 and 3 g kg-1 diet) and three P. acidilactici levels (0, 0.1 and 0.3 g kg-1 diet) according to a 3×3 factorial design. Each diet was randomly assigned to triplicate groups of 30 fishes (with the average initial weight of 63.4±1.62 g) per tank. At the end of an eight week feeding trial, several innate immune responses and serum biochemical parameters including serum total protein, lysozyme, serum alternative complement (ACH50), cholesterol, triglycerides, albumin, and glucose levels and also fish performance (survival, weight gain, specific growth rate (SGR) and feed conversion ratio (FCR)) were measured. The results indicated that lysozyme and ACH50, were all increased significantly (P<0.05) due to the interaction between dietary nucleotide and P. acidilactici. Also, the results showed that total protein, cholesterol, triglycerides, glucose, albumin, and globulin were not affected by dietary nucleotide and P. acidilactici (P>0.05). The results also showed that the interaction between dietary nucleotide and P. acidilactici significantly improved fish performance in the rainbow trout. Furthermore, at the end of the feeding trial, ten fish per each replicate were intraperitoneally injected with A. hydrophila to determine the disease resistance. The results showed that the supplementation of the rainbow trout diet with dietary nucleotide and P. acidilactici remarkably increased resistance to A. hydrophila infection; the highest resistance was also observed in the interaction groups (dietary nucleotide × P. acidilactici). Overall, the combination of dietary nucleotide and P. acidilactici showed more advantages than the administration of individual ones. The best combination of them for the rainbow trout was 3 g kg-1 dietary nucleotide and 0.1 g kg-1 P. acidilactici.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary nucleotide
  • P. acidilactici
  • Rainbow trout
  • Innate immune response
  • Disease resistance