بهینه‌سازی انرژی مصرفی در تولید ماهیان گرم‌آبی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران ، کرج، ایران.

2 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

مدیریت فنی واحدهای کشاورزی عامل بسیار مهمی در افزایش تولید و عملکرد و همچنین کاهش در هزینه‌ها و نهاده‌های کشاورزی می‌باشد. به همین منظور کارایی فنی مزارع پرورش ماهیان گرم‌آبی استان گیلان در سال پرورش 1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش‌نامه از 57 پرورش­دهنده جمع­آوری گردید و با استفاده از دو تکنیک بهینه ­یابی تحلیل پوششی داده­ها و الگوریتم ژنتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به ­نتایج به ­دست آمده مشخص شد که در تکنیک تحلیل پوششی داده­ها، میزان کل انرژی مورد نیاز در حالت مصرف بهینه نهاده­ها برابر 158515/5 مگاژول برای هر هکتار می‌باشد که انرژی بچه ماهی با 9/27 درصد بیشترین مقدار ذخیره انرژی را در حالت بهینه، بدون کاهش میزان عملکرد ماهی به خود اختصاص داد. همچنین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند­هدفه مشخص شد که چنان­چه تمامی نهاده­ها یه‌صورت کاملاً بهینه مصرف شوند، انرژی نهاده کل برابر با 51/43766 مگاژول برای هر هکتار می­شود (%26 ذخیره انرژی در حالت ایده‌آل).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Energy Consumption in the Production of Warm Water Fish Using the Data Envelopment Analysis and Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Asadollah Akram 1
  • Majid khanali 2
  • Sepedeh Golchein 3
  • Homa Hosseinzadeh Bndbafha 4
1 Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University
2 Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University
3 Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University
4 Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University
چکیده [English]

Technical management in agricultural productions is a key factor for increasing the yield and reducing the cost of production. For this purpose, the technical efficiency of warm water fish farms was assessed during growing season 2014. The required information was collected from 57 growers by using questionnaires. Data envelopment analysis and genetic algorithm were applied to analyze the information. The results of data envelopment analysis showed that the total energy consumption in optimum situation is 158515.5 MJ ha-1. The highest save of energy among inputs in optimum situation (without any output reduction) belongs to fish input (9.27%). Based on the genetic algorithm results in optimum situation the total energy need is 43766.51 MJ ha-1 (with 26% energy saving).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm water fish
  • Optimization
  • Data Envelopment Analysis
  • Genetic Algorithm
  • Guilan province