ارزیابی بررسی و مقایسة اثر مهارکنندگی عصاره‌های ان-هگزانی و استونی استخراج شده از گونه‌های آبفشان (Phaulasia nigra)، اسفنج (Cliona spp)، شقایق موکتی (Sarcophyton spp) و ستارة دریایی (Pentaceraster spp) بر باکتری اشرشیاکلی (E. coli)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

5 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

محیط زیست دریایی، منبع فرآورده‌های طبیعی زیست فعال است که خصوصیات ساختاری-شیمیایی آن­ها در دیگر محصولات طبیعی گیاهان و جانوران خشکی‌زی وجود ندارد. این مطالعه به­منظور بررسی و مقایسة خواص آنتی بیوتیکی عصاره‌های ان- هگزانی و استونی گرفته شده از چهار گونة بی ­مهره بر روی باکتری اشرشیاکلی (E. coli) انجام شد. گونه‌های آبفشان (Phaulasia nigra)، اسفنج (Cliona spp.)، شقایق موکتی (Sarcophyton spp.) و ستارة دریایی (Pentaceraster spp.) از جزیرة لارک در خلیج فارس جمع‌آوری شدند و عصاره‌گیری به روش خیساندن حلال‌های ان- هگزان و استون انجام گردید. بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره‌های به‌دست آمده روی باکتری اشرشیاکلی به روش انتشار در آگار جهت اندازه‌گیری قطر هالة عدم رشد و سپس رقت لوله‌ای به­منظور تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی باکتریایی (MBC) با روش‌های استاندارد صورت گرفت. عصاره‌های ان- هگزانی استخراج شده از هر چهار گونة مورد مطالعه خاصیت مهار و ضد باکتریایی نشان ندادند. عصارة استونی استخراج شده از گونه‌های آبفشان و شقایق موکتی نیز فاقد اثر ضد باکتریایی بودند اما عصارة استونی گونه‌های اسفنج و ستارة دریایی به ترتیب در غلظت‌‌های 10 و 40 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر قدرت مهارکنندگی رشد باکتری را نشان دادند و همچنین در غلظت 20 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصارة استونی اسفنج، اثر کشندگی باکتریایی مشاهده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین قطر هالة عدم رشد مربوط به عصارة استونی گونة اسفنج با قطر 5/1±2/16 میلی‌متر و کمترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصارة استونی ستارة دریایی با قطر 2/0±3/0میلی‌متر بود. نتایج نشان داد که عصارة استونی گونه‌های اسفنج و ستارة دریایی هر دو حاوی ترکیبات زیست فعال با اثرات ضد باکتریایی هستند، اما میزان قدرت کشندگی باکتریایی عصارة استونی اسفنج بسیار بیشتر از ستارة دریایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of Effects of N-hexane and Acetone Extracts Derived from Marine Geyser (Phaulasia nigra), Marine Sponge (Cliona spp.), Carpet Anemone (Sarcophyton spp.) and Starfish (Pentaceraster spp.) on E. coli Bacteria

نویسندگان [English]

  • Marzieh Mansurlakuraj 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Alireza Mirvaghefi 3
  • Melika Nazemi 4
  • Mohammad Ali Nematollahi 5
1 MSC in Fisheries, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
3 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Persian Gulf and Oman sea Ecological Research, Iranian Fisheries Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran.
5 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

To study the pharmacological characteristics of marine natural products has led to the discovery of bioactive substances. The source of bioactive natural products biological and chemical structural properties marine environment cannot be seen of other natural products terrestrial plants and animals. This study aimed to evaluate and compare the antibiotic properties of n-hexane and acetone extracts were taken from four species of invertebrates. Geyser (Phaulasia nigra), sponge (Cliona spp.), carpet anemone (Sarcophyton spp.) and starfish (Pentaceraster spp.) species were collected from the Island lark. Then extraction was carried out by n-hexane and acetone solvents soaking. Antibacterial effects on Escherichia coli bacteria dilution method were at first Agar diffusion method and then performed to determine minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). N-hexane extracts derived from any of the four species studied had antibacterial properties. Estonia extracts derived from sponge and starfish in concentration of 10 and 40 mg/ml was bacterial growth inhibition and a concentration of 20 mg/ml acetone extracts derived from the sponge has antibacterial properties and cytotoxicity. Maximum zone of inhibition was 16.2± 1.5 mm by the sponge acetone extract and minimum zone of inhibition was 0.2± 0.3 mm by the starfish acetone extract. The results show Estonia sponge and starfish extracts contains compounds with antibacterial effect but the cytotoxicity of Estonia sponge extracts in this study much more. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine sponge
  • Marine geyser
  • Marine starfish
  • Carpet anemone
  • MIC