اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین (Cinnamomum verum) به جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.

3 دانشیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.

4 استادیار گروه بافت شناسی مقایسه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی اسانس دارچین در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی بچه ماهیان قزل­آلای رنگین کمان با تاکید بر شاخص­های خونی، بیوشیمی سرم و آسیب شناسی بافت کبد انجام پذیرفت. بدین منظور ماهیان در 6 تیمار آزمایشی متشکل از 3 سطح آفلاتوکسین (0، 25 و 50)ppb و دو سطح اسانس (0 و 1 درصد) هر کدام به سه تکرار تقسیم گردیدند. آزمایش به مدت 60 روز ادامه داشت. در انتهای آزمایش جهت بررسی شاخص­های مذکور نمونه­برداری به صورت تصادفی انجام شد. درصد هماتوکریت، تعداد گلبول­های قرمز و غلظت هموگلوبین تحت تأثیر مثبت وجود اسانس دارچین در جیره غذایی قرار گرفتند (05/0>P). همچنین وجود سم آفلاتوکسین در جیره غذایی باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و غلظت هموگلوبین خون گردید (0/05>P). میزان فعالیت آنزیم­های ALP و ALT نیز در حضور سم آفلاتوکسین افزایش یافت (0/05>P)، البته افزودن اسانس دارچین فعالیت ALP سرم ماهیان قرار گرفته در معرض آفلاتوکسین را کاهش داد. همچنین اثر اصلی عامل­ های سطح آفلاتوکسین و اسانس جیره غذایی بر میزان شاخص­های پروتئین کل و گلبولین معنی­دار بود، در حالی که غلظت آلبومین و لیزوزیم سرم خون تحت تأثیر اثر متقابل سطح آفلاتوکسین و اسانس قرار گرفت (0/05>P). همچنین با افزایش سطح سم، میزان شاخص کبدی به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>P). در بررسی­های بافت شناسی نیز علایمی همچون اتساع عروق خونی، تخریب سیتوپلاسم، تجمع خون، نفوذ سلول ­های ایمنی و نکروز در گروه­های حاوی سم آفلاتوکسین مشاهده گردید، که متناسب با سطح سم در جیره غذایی بود. نتیجه آن ­که، افزودن یک درصد اسانس دارچین به جیره غذایی سبب کاهش تغییرات نامطلوب بافتی و همچنین بهبود شاخص ­های خونی و بیوشیمیایی سرم ماهیان تغذیه شده با جیره­های غذایی آلوده با آفلاتوکسین به ­ویژه در گروه ppb 25 آفلاتوکسین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Protective Effect of Dietary Cinnamon Essential Oil (Cinnamomum verum) Supplementation in Reducing the Toxicity of Aflatoxin B1 to Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fingerlings

نویسندگان [English]

  • Sairan Khani 1
  • Kourosh Sarvi moghanlou 2
  • Ahmad Imani 2
  • Naser Agh 3
  • Mazdak Razi 4
1 MSc Graduate of Fisheries Science, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Associate Professor, Urmia Lake Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Comparative Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University
چکیده [English]

The present study was to scrutinize the protective effect of dietary cinnamon essential oil supplementation on reducing the toxicity of aflatoxin B1 to rainbow trout fingerlings regarding hematological indices, serum biochemistry and liver histopathology. To that end, fish were randomly allotted into 6 distinct treatments composed of different combinations of three dietary aflatoxin (0, 25 and 50 ppb) and two dietary cinnamon essential oil (0 and 1 percent) inclusion levels with three respective replicates. The experiment lasted for 60 days. At the end of the experiment random samples were taken to study the aforementioned indices. Hematocrit, red blood cell count and hemoglobin concentration were positively affected by dietary supplementation of cinnamon essential oil (P<0.05). Dietary aflatoxin also resulted in increased red blood cell count and hemoglobin concentration (P<0.05). Activities of ALP and ALT were increased due to dietary aflatoxin contamination (P<0.05); however, supplementation of cinnamon essential oil lowered the activity of ALP in serum of aflatoxin exposed fish (P<0.05). Total protein and globulin content were only affected by aflatoxin and cinnamon essential oil (P<0.05), while, the interactive effect of aflatoxin and cinnamon essential oil significantly affected albumin and lysozyme activity of serum (P<0.05). Hepatosomatic index of fish were significantly decreased by dietary aflatoxin exposure (P<0.05). Histological observations also showed blood vessels dilation, cytoplasmic degeneration, blood congestion, immune cells infiltration and necrosis in a dose dependent manner. In conclusion, 1 % dietary supplementation of cinnamon essential oil resulted in decreased deleterious hepatic tissue changes and also improvement of hematological and serum biochemical indices of fish fed aflatoxin contaminated diet especially of those fish exposed to 25 ppb dietary aflatoxin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin B1
  • Cinnamon essential oil
  • Hematological indices
  • Serum biochemistry