بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف پساب خروجی از تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون، هورمون کورتیزول، بافت کبد و بافت آبشش ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی کاربرد غلظت‏ های مختلف پساب خروجی از تصفیه‌خانۀ پساب شهری در محیط پرورش و تأثیر آن‌ بر فاکتورهای خونی، هورمون کورتیزول و بافت‏ های کبد و آبشش ماهی کپور نقره‏ای (Hypophthalmichthys molitrix) انجام گردید. برای این تحقیق، پنج تیمار غلظت‏ پساب خروجی از تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با غلظت‌های 0%(شاهد) 25%، 50%، 75% و 100% با سه تکرار در نظر گرفته شد و در هر مخزن (60 لیتر) 8 قطعه ماهی کپور نقره‏ای با میانگین وزنی 5±120 معرفی شد. طول دورة تحقیق 2 ماه بود و در طول آزمایش ماهی‏ها روزانه یک‌ بار با پلت تجاری ماهی کپور غذادهی شدند. کمترین تلفات مربوط به تیمار شاهد (8 درصد) و بیشترین تلفات مربوط به تیمارهای 75% (20 درصد) و 100% (16 درصد) پساب بود. بر اساس نتایج، با افزایش غلظت پساب، میزان هورمون کورتیزول نیز به ­طور معنی‏ داری (05/0P≤) افزایش یافت. نتایج آنالیز فاکتورهای بیوشیمیایی خون نشان داد که فاکتورهای گلبول سفید (WBC)، گلبول قرمز (RBC)، هماتوکریت (HCT)، هموگلوبین (Hb) و متوسط حجم گلبولی (MCV) با افزایش درصد غلظت پساب به طور معنی‌داری افزایش یافت. اما بین متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین داخل خون (MCHC) در تیمارها تفاوت معنی‏ داری مشاهده نشد (0/05≥P). همچنین نتایج بافت‌شناسی نشان داد که افزایش غلظت پساب باعث بروز ضایعات و واکنش ‏هایی در هر دو بافت کبد و آبشش شد که ناشی از قرارگیری در یک شرایط استرسی و مقابله با آن شرایط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effects of Different Concentrations of Treated Wastewater Effluent on Blood Biochemical Factors, Cortisol Level, Liver and Gill Tissues of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • Keyvan Elhaghi 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Gholanreza Rafiee 3
  • Alireza Mirvaghefi 3
  • Arash Javanshir khoei 4
1 Post-graduated in Fisheries, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
3 Professor, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Associate Professor, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effects of different concentrations of effluent from municipal wastewater treatment plants on blood biochemical factors, cortisol level of blood, liver and gill tissue of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) in a culture system. The experiment was conducted as five treatments, 0% (control, 1), 25% (2) 50% (3), 75 % (4) and 100% (5) waste water concentrations in triplicates. During two months as an experimental period, the fish were fed with a commercial pellet (Fradaneh Factory product) and the rate of mortality was recorded .the rates of mortality were 8%, 12%, 12, 20% and 16% in treatments 1, 2, 3, 4 and 5, respectively.  According to the results, with increasing in concentration of treated wastewater, cortisol levels of blood increased significantly (P<0.05). The white blood cells (WBC), red blood cell (RBC), hematocrit (HCT), hemoglobin (Hb) and mean corpuscular volume (MCV) in blood significantly (P<0.05) increased as well. The mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean hemoglobin concentration in red (MCHC) in significant differences were not observed. Histological results demonstrated that treated wastewater could cause reactions in both liver and gill due to stress condition, however serious damage was not found in any of the tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treated Wastewater
  • Biochemical blood factors
  • Cortisol
  • Gill tissue