بررسی نسبت­ های مختلف C:N:P بر شاخص­ های رشد، بازماندگی و تغذیه کپورماهیان چینی و فراوانی فیتوپلانکتون­ ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در این مطالعه کوددهی استخر با بکارگیری مخلوط کودهای مرغی، گاوی، ورمی کمپوست، فسفات و اوره و با ورود نسبت­های مختلف نیتروژن ( با فسفر و کربن ثابت) به استخر پرورشی، شاخص­ های رشد کپور ماهیان چینی و تغییرات فراوانی فیتوپلانکتون در استخر پرورشی مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل سه تیمار و سه تکرار انجام گردید. تیمارها را سه سطح مختلف نسبت ­های C:N:P به ترتیب شامل: تیمار اول 1 :5/5 :6/88 ، تیمار دوم 1: 5/7:6/88 و تیمار سوم 1: 5/9: 6/88 تشکیل داد. در پایان آزمایش، بالاترین تعداد فیتوپلانکتون، میزان کلروفیل اولیه و شاخص­های نسبی رشد ماهی، به­طور معنی­داری (05/0P<) در تیمار دوم یعنی نسبت­های C:N:P به ­ترتیب 1 :­5/7 :­6/88  بالاتر بود. در این تیمار بالاترین تولید اولیه و تعداد فیتوپلانکتون به ­ترتیب برابر با 638 میلی­ گرم کربن در متر مکعب در ساعت و تعداد فیتوپلانکتون معادل 438750 عدد در میلی­ لیتر بود. همچنین میانگین وزن بچه ماهی فیتوفاگ از 5/0 گرم  به 875/40 گرم بعد از حدود دو ماه در پایان آزمایش رسید. فیتوپلانکتون ­های موجود در استخر پرورشی را بیشتر آنکیرا، کلرلا، پدیاستروم، تتراستروم، اسپروژیرا، ناویکولا، دیاتومه و جلبک ­های رشته ­ای و عمده­ترین زئوپلانکتون ­ها و بنتوزها را روتیفر، دافنی، کوپه پود، سراتوپوگونیده وتیپولیده تشکیل می ­دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Ratios of CNP on Growth Indices and Frequency of Phytoplankton

نویسندگان [English]

 • Mehran Moslemi 1
 • Gholamreza Rafiee 2
 • Hadi Poorbagher 3
 • Arash Javanshir khoei 3
1 PhD in Aquaculture, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

A completely randomized experimental design in triplicates was conducted to evaluate the effects of different levels of nitrogen with the constant level of carbon and phosphorous on production of warm water fish in Chapakrod fish farm in Joybar. The treatments were use of three levels of C: N: P, respectively, 1: 5.5: 88.6 (T1) 1: 7.5: 88.6 (T2) and 1: 9.5: 6.88 (T3). The mixed chemical fertilizers and organic manures consisted of chicken, cattle feces, vermi-compost, phosphate and urea mixed together to get different levels of CNP.  The effect of different concentrations of nitrogen on phytoplankton abundance and chlorophyll, were investigated as well. At the end of experiment, the highest number of phytoplankton, chlorophyll, relative growth indices were significantly different (P<0.05) among treatments. The highest primary production and phytoplankton number was recorded in treatment T2 with rate of 638 mg/m3/hr and 438,750 per/ml, respectively. The least rates of primary production and phytoplankton were recorded in T1. The mean individual fish weight was higher in T2 for all chines fish carp at the end of the experiment.  This rate for silver carp attained to 40/875 gr at the end of the experiment. The most prominent of phytoplankton were recorded among treatments included: Ankyra, chlorella, Pedyastrum, Tetrastrum, spirogyra, Navikula, diatoms, filamentous algae and the most benthos and zeoplanktons were included: rotifers, Daphnia, copepoda, ceratopogonidae, and tippulidae.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fertilization
 • vermicompost
 • Carp fishes
 • Primary production
 • phytoplankton
 • Zooplankton
 • Benthos