بررسی اثر سم موتاژن بوتاکلر بر برخی شاخص های خونی ماهی قزل-آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در مطالعه حاضر اثر سم موتاژن بوتاکر با غلظت­ های حاد مختلف (0، 4/0، 0/5 و 1 میلی-گرم بر لیتر) با نامگذاری به ­ترتیب A، B، C و D با طول مواجهه متفاوت (48، 72 و 96 ساعت) بر روی برخی از شاخص ­های خونی قزل­آلای رنگین کمان سنجیده شد. برای این منظور 180 قطعه ماهی قزل ­آلای رنگین کمان در چهار تیمار با غلظت ­های یاد شده همراه با سه تکرار در مواجه با سم بوتاکلر قرار گرفتند و پس از خونگیری فاکتورهای WBC، RBC، هموگلوبین، هماتوکریت، در صد لنفوسیت مونوسیت، بازوفیل، ائوزینوفیل، MCH، MCHC، MCV، PCV پروتئین کل و آنزیم­ های آمینو ترانسفراز شامل ALP،  AST و ALT مورد اندازه ­گیری قرار گرفتند. بر اساس آنالیز آماری تجزیه واریانس دوطرفه، هم متغیر غلظت و هم متغیر زمان به همراه اثر این دو متغییر موجب بروز تفاوت معنی­ دار (0/05>P) تنها در گروه ­های C و D شدند و هیچ تفاوت معنی­ داری بین گروه شاهد (A) و گروه B در هیچ یک از سه بازه زمانی دیده نشد. به ­صورت کلی با حرکت از تیمار 72C به 96D میزان آنزیم­های آمینو ترانسفراز و پروتئین کل افزایش و سایر فاکتورهای خونی کاهش یافتند که نشان دهنده تخریب کبدی، کلیوی و کاهش ایمنی غیر اختصاصی در اثر مواجهه با سم بوتاکر در قزل آلای رنگین کمان می­اشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Mutagenic Butachlor Herbicide on Some Blood Parameters in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Amirabad Elmdoust 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Pooria Gholamzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 MSc in Fisheries, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In the present study, effect of acute concentrations of mutagenic butachlor herbicide (0.0, 0.4, 0.5 and 1 mg/l) which are named as groups A, B, C and D with durations of exposure of 48, 72 and 96 hours is investigated on some blood parameters (RBC, Hct, WBC, Hb, MCH, MCHC, PCV, MCV, TP, ALP, AST and ALT) in Rainbow trout. Based on two-way ANOVA statistical analysis, concentration, duration of exposure and the interaction of these two variables had significant effects (P<0.5) in groups C and D while there was not any significant (P<0.05) difference between group B with the control group (A). In general, all blood parameters reduced with increase in butachlor concentration and duration of exposure from C72 to D96 while this was completely vice versa for AST, ALP, ALT and TP that shows acute concentrations of butachlor can be the cause of Anemia and liver damage in rainbow trout in higher concentrations that was reported in previous investigations.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • Butachlor
  • Rainbow trout