بررسی تاثیر افزودن آلوئه ورا (Aloe barbadensis) به جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی شاخص‌های خونی وسرمی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با ساپرولگنیا پارازیتیکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق اثرات آلوئه ورا بر عملکرد رشد، شاخص­های خون­شناسی و بیوشیمیایی سرم و مقاومت ماهی در برابر ساپرولگنیا پارازیتیکا به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. پودر آلوئه ورا به میزان 0، 5، 10 و 15 گرم بر کیلوگرم به جیره ی غذایی پایه اضافه شد و در پایان 8 هفته تغذیه، ماهیان در معرض قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تمامی تیمارهای تغذیه شده با آلوئه ورا افزایش معنی داری در ضریب رشد ویژه، افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. همچنین شاخص ­های خون شناسی و سرمی ماهیان تیمار شده با آلوئه ورا افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشتند. هر چندکاهش معنی­ دار تلفات در تیمار تغدیه شده با 15 گرم آلوئه ورا برکیلوگرم جیره نسبت به سایر تیمارها و شاهد بعد از چالش با قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا مشاهده شد ولی درصد بازماندگی 5 گرم آلوئه ورا بر کیلوگرم جیره در مقایسه با شاهد افزایش معنی ­داری داشت. بر اساس نتایج حاصله، استفاده از پودر آلوئه ورا به ویژه به میزان 5 گرم بر کیلوگرم در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان، به منظور بهبود شاخص ­های رشد و ایمنی و همچنین افزایش مقاومت ماهیان در برابر ساپرولگنیا پارازیتیکا توصیه می­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adding Aloe Vera (Aloe barbadensis) in the Diet on Growth Performance and Some Blood Parameters and Serum Biochemical Indices in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Challenged with Saprolegnia parasitica

نویسندگان [English]

  • Zibandeh Mehrabi 1
  • Farid Firouzbakhsh 1
  • Ghodrat Rahimi 1
  • Hamed Kolangi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this study, effects of aloe vera on growth performance, Hematology and serum biochemical indices and the resistance to Saprolegnia parasitica were studied in rainbow trout for 8 weeks. Aloe vera powder at levels of 0, 5, 10 and 15 g/kg were added to a basal diet. At the end of trial period, the fish were exposed to the fungus S. parasitica. The results showed that all treatments fed with aloe vera-included diets showed significant increases in weight gain, specific growth rate and reduced feed efficiency compared to the control. Also fish treated with aloe vera showed significant increases in hematology and serum parameters in comparison with control. However, significant reduction in mortality was observed in the treated fish with 15 g/kg diet of aloe vera compared to the other treatments and the control following challenging with S. parasitica, but 5 g/kg diet of aloe vera survival rate increased significantly compared with control. According to the results, the use of aloe vera powder, especially at a level of 5 g/kg in rainbow trout diet is recommended in order to improve growth and immunity parameters as well as boosting fish resistance against S. parasitica contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe Vera
  • Growth
  • immune response
  • Saprolegnia parasitica
  • Rainbow trout