تاثـیر زمـان و غلـظت نانـو ذره اکسـیـد روی (ZnO) بر آسـیب شـنـاسـی بافـتی آبشـش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

تولید گسترده نانو ذره اکسید ­­روی در علوم و صنایع مختلف، در آینده نه چندان دور انتشار آن­ها را به محیط زیست افزایش می­ دهد. ورود این نانو ذرات به اکوسیستم آبی به دلیل تجمع در بدن موجودات و سپس انتقال آن به زنجیره غذایی بالاتر می­تواند آسیب­های فراوانی را در سطوح مختلف ایجاد کند. جهت تعیین میزان تاثیر این نانو ذره اکسید روی بر بافت آبشش ماهی قزل­آلای رنگین­ کمان، 80 قطعه ماهی با میانگین وزنی 42/88 گرم به ­صورت تصادفی در 4 تانک پلاستیکی (حجم 90 لیتر) در 4 تیمار مختلف با 3 تکرار که تیمارها شامل شاهد (بدون اضافه کردن نانو ذره اکسید روی) و 3 تیمار با غلظت­های 0/025، 0/05 و 0/075 میلی­ گرم در لیتر نانو ذره اکسید روی (با میانگین اندازه 40-30 نانومتر) بودند، توزیع شدند. برای بررسی تغییرات آسیب­شناسی بافت، نمونه ­برداری در 4 مرحله انجام شد. نمونه بافت­ ها ابتدا آبگیری شده و در قالب پارافین قرار گرفته، سپس با دستگاه میکروتوم برش داده شده و با روش هماتوکسلین-ائوزین رنگ­آمیزی و پس از رتبه بندی عارضه مشاهده شده بر اساس شدت تاثیرپذیری، جهت نشان دادن اختلاف معنی­دار ازمدل خطی مبتنی بر رتبه ­دهی با استفاده از پکیج Rfit اتجام شد. تغییرات مشاهده شده بیانگر این است که نانو ذرات اکسید روی می ­تواند اثرات قابل توجهی بر بافت آبشش گذاشته، بنابراین می­ توان بعنوان یکی از نشانگرهای زیستی و قابل اعتماد جهت ارزیابی تاثیر آلاینده­ های محیطی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Exposure Time and Concentration of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles on the Histopathological Changes of the Gill in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Laleh Khodabakhshi 1
  • Hadi Poorbagher 2
  • Seid Vali Hosseini 2
1 MSc Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Extensive production of zinc oxide nanoparticle in science and industry can increases the risk of releasing this material into the environment in near future. Nanoparticles may cause a lot of damage at different levels after being released into aquatic ecosystems due to accumulation in the body and transfer to higher levels of food chains. To find effects of zinc oxide nanoparticles on the gill tissue in rainbow trout, 80 fish were randomly used with an average weight of 42.88 g in four plastic tanks (volume: 90 liters) and exposed to four different treatments with three replicates. The treatments were control (without ZnO), three treatments with concentrations of 0.025, 0.05 and 0.075 mg L‑1 zinc oxide nanoparticles (with an average size of 40-30 nm). Tissue samples were collected in four stages. The tissues were dewatered, placed in paraffin and cut using a microtome and finally stained with hematoxylin-eosin. To examine significant differences among treatments, a linear model based on rank data was used, with severe negative symptoms got the greater rank and data was analyzed using Rfit package in R. The observed changes indicated that zinc oxide nanoparticles may have significant effects on the gill tissue, therefore, the gill can be used as a biomarkers to assess impacts of environmental pollutants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnO
  • Rainbow trout
  • pathology
  • Gill
  • Ranking