تأثیر جیره حاوی سطوح مختلف پره‌بیوتیک ایمونوژن بر عملکرد رشد و تغذیه، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه بچه‌ماهیان کوی (Cyprinus carpio var. Koi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران.

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پره‌بیوتیک ایمونوژن بر عملکرد رشد، تغذیه، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه در بچه‌ماهیان کوی (Cyprinus carpio var. Koi)، با استفاده از 360 عدد بچه ماهی کوی (0/11±4/984 گرم) در چهار تیمار شامل سطوح صفر، 2، 5 و 10 گرم پره‌بیوتیک ایمونوژن به ازای هر کیلوگرم جیره، به مدت 60 روز انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که بیشترین افزایش وزن و نرخ رشد ویژه، به تیمار 2 تعلق داشت. کم‌ترین میزان ضریب تبدیل غذایی (0/08±1/34) نیز مربوط به تیمار 2 بود، البته اختلاف بین تیمار 2 و 3 از این حیث معنی‌دار نبود (0.05>P). تعداد گلبول های قرمز در ماهیان گروه شاهد با تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی­دار نشان داد. در مورد مقدار هموگلوبین و درصد هماتوکریت، بین تیمار 2 و گروه شاهد اختلاف معنی­دار مشاهده شد. بیشترین تعداد گلبول سفید در تیمار 2 مشاهده شد. با افزایش میزان پره‌بیوتیک جیره، در میزان لنفوسیت افزایش و در میزان نوتروفیل کاهش مشاهده شد (0.05>P). آنالیز ترکیبات لاشه نشان‌دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها در هر سه فاکتور اندازه‌ گیری شده بود. اگرچه میزان پروتئین خام لاشه با افزایش میزان پره‌بیوتیک جیره، روند افزایشی نشان داد. نتایج به ­دست آمده مشخص نمود که افزودن 2 تا 5 گرم پره‌بیوتیک ایمونوژن در هر کیلوگرم جیره غذایی بچه‌ماهیان کوی می‌تواند در بهبود عملکرد رشد، تغذیه، تولید نهایی، و سلامت (ایمنی بدن) آن‌ها مفید واقع شود. بنابراین با توجه به عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارهای 2 و 3 در پارامترهای اندازه­ گیری شده، میزان 2 گرم ایمونوژن به ­ازای هر کیلوگرم جیره به­ عنوان سطح بهینه آن انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Prebiotic Immunogen on Growth Performance, Hematological Parameters and Body Composition of Koi Carp (Cyprinus carpio var. Koi) Fingerlings

نویسندگان [English]

  • Morteza Bahremand 1
  • Mohammad Ali Nematollahi 2
  • Asieh Soleimanirad 3
1 MSc Graduated, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 PhD student, Islamic Azad University, Karaj Branch, Young Researchers and Elite Club, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of different levels of dietary prebiotic Immunogen on the growth performance, hematological parameters and body composition of koi carp (Cyprinus carpio var. Koi) fingerlings. For this reason, 360 koi carp fingerlings (4.98 ± 0.11 g) were randomly distributed in 12 tanks (n=30 per tank). The fish fed on four different levels of Immunogen (0, 2, 5 and 10 grams of prebiotic per kg diet) for 60 days. The results showed that the highest final weight and specific growth rate (SGR) were observed in the T2 (P<0.05). Minimum condition factor (0.81±0/07) and FCR (1.34±0/08) were measured in T2. However, there was no significant difference between T2 and T3, in this respect (P>0.05). The numbers of red blood cells showed a significant difference between T1 (control) and three other treatments. A significant difference was observed in hemoglobin and hematocrit levels, between T1 and T2. T2 contained the highest number of white blood cells (WBC). The number of lymphocytes were increased and the number of neutrophils were decreased, with increasing the amount of Immunogen (P>0.05). Body composition analysis showed no significant difference between treatments. However, crude protein showed an increasing trend with increasing levels of probiotic. The results showed that the addition of 2 to 5 grams of Immunogen per kg diet can improve the growth performance, final production, and health (immune system) in Koi fingerlings. Therefore, due to the fact that there was no significant difference between T2 and T3 in measured parameters, 2g Immunogen per kg diet was chosen as the optimum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunity
  • Immunogen
  • Prebiotic
  • Diet
  • Growth
  • Koi