اثرات تغذیه‌ای زردچوبه (Curcuma longa) بر کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 استادیار مرکز تحقیقات آبزیان آب‌های داخلی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

چکیده

سولفات مس به عنوان یک داروی قابل قبول در کنترل جمعیت حلزون ­ها  و  گیاهان ­آبزی در استخرهای ماهیان گرمابی کاربرد فراوانی دارد. در بررسی حاضر اثرات زردچوبه (Curcuma longa) خوراکی در کاهش آسیب­ های کبدی و کلیوی ناشی از سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی مطالعه قرار گرفته است. به این منظور تعداد 180 بچه ماهی با میانگین وزنی 2/43±16/51 در 12 تانک فایبر گلاس تقسیم شدند. برای انجام آزمایش 3 گروه تیمار و یک گروه شاهد (در 3 تکرار) در نظر گرفته شد. ماهیان گروه ­های شاهد و تیمار به مدت 6 هفته به ترتیب با جیره غذایی  حاوی 0، 0/5، 1 و 2 درصد زردچوبه به میزان 3 درصد وزن بدن تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش  تمامی گروه ها با غلظت 1 میلی­ گرم/ لیتر سولفات مس به مدت یک هفته مواجه شده و نهایتاً وضعیت آنزیم­ های کبدی و آسیب­ های بافتی کبد و کلیه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج فعالیت آنزیم ­های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در تیمارهای تغذیه شده با 1 و 2 درصد زردچوبه به­ طور معنی ­داری پایین ­تر از سایر گروه­ها اندازه­ گیری شد، در عین حال آنزیم آلکالین فسفاتاز بعد از مواجهه با سولفات مس در تیمارهای یادشده بالاتر بود (0/05>P). در بررسی­های بافت ­شناسی، آسیب­  های بافتی وارده به کبد و کلیه بطور محسوسی در ماهیان تغذیه شده با زردچوبه کمتر بود. و بر اساس نتایج بررسی حاضر افزودن 0/5 تا 2 % زردچوبه خوراکی در جیره باعث کاهش محسوس آسیب ­های کبدی احتمالی در مواجهه با سولفات مس در کپور معمولی می­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dietary Effects of Turmeric (Curcuma longa) on Reducing Liver and Kidney Damage Caused by Exposure to Copper Sulfate in Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Abazar Ghasemi 1
  • Mohammad Mazandarani 2
  • Mohammad Sudagar 3
  • Seyyed Morteza Hoseini 4
1 MSc. student, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Assistant Professor, Inland Waters Aquatic Stocks Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Copper sulfate is an approved chemical for snail and aquatic plant control with a wide range of application in warm water fish ponds. In the present study, effects of oral turmeric (Curcuma longa) were investigated on suppressing liver and kidney pathology of common carp (Cyprinus carpio) exposed to copper sulfate. For this, a total of 180 carp fingerlings with average weight of 16.51±2.43 g were distributed in 12 fiberglass tanks. Three experimental treatments and one control group (with 3 replications) were used for this experiment. The fish were fed (3% of body weight) with diets containing 0, 0.5, 1 and 2% supplemented turmeric for 6 weeks. At the end of this period, the fish were challenged with 1 ppm copper sulfate for one week and then, hepatic enzymes and liver and kidney histopathology were monitored. According to the results, activity of alanine transaminase and aspartate transaminase activity significantly decreased in in the fish fed 1 and 2% turmeric compared to the other treatments; however, alkaline phosphatase activity of these two treatments was higher after copper sulfate challenge (p<0.05). Liver and kidney histopathological severity were markedly lower in the turmeric treatments. According to the present study, 0.5-2% dietary turmeric supplementation remarkably decreases potential liver and kidney damage due to copper sulfate challenge in carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • Turmeric
  • Histology
  • Hepatic enzymes
  • copper sulfate