بررسی تاثیر استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی با آنزیم بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر به ­منظور تعیین ارزش غذایی و ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی به ­همراه مولتی آنزیم در جیره ماهی کپور معمولی، بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، ترکیب لاشه و بازماندگی آن انجام شد. با جابجایی تفاله گوجه فرنگی در سه سطح 20،10 و30 درصد با کنجاله سویا و آرد گندم جیره پایه، غذاهای آزمایشی ساخته شد. جیره بدون تفاله گوجه فرنگی و آنزیم (سطح صفر درصد) به­ عنوان جیره شاهد در این آزمایش در نظر گرفته شد. در این آزمایش از 264 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (با متوسط وزن 16/5 گرم) به مدت 8 هفته  به صورت یک طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار و 3 تکرار (22 قطعه ماهی در هر تکرار) استفاده شد. نتایج قابلیت هضم در این آزمایش نشان داد که به­ طور کل سطوح فزاینده تفاله گوجه فرنگی در جیره بچه ماهی کپور معمولی، کاهش میزان هضم پذیری پروتئین و افزایش میزان هضم پذیری چربی را نسبت به تیمار شاهد به همراه داشته است (0/05>P) ولی اثر چندانی بر هضم پذیری ماده خشک نداشته است (0/05<P). بر اساس نتایج عملکرد رشد، بهترین عملکرد شاخص ­های رشد در تیمار تغذیه شده با 10 درصد جایگزینی تفاله گوجه فرنگی با مکمل آنزیمی نسبت به سایر تیمارها، حتی تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>P). به ­علاوه تا سطح 30 درصد جایگزینی تفاله گوجه فرنگی در جیره ماهی کپور معمولی اثر سوئی در عملکرد رشد ماهی نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد (0/05<P). از طرفی ترکیب لاشه و بازماندگی کپور معمولی تحت تاثیر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در طول دوره آزمایش قرار نگرفت (0/05<P).
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Tomato Pomace with Enzyme on Growth, Body Composition and Digestibility of Common Carp (Cyprinus carpio L.)

نویسندگان [English]

  • Fariba Dadashi 1
  • Hossein Ouraji 2
  • Abdolsamad Keramat 2
  • Khosro Jani Khalili 3
1 M.Sc. Student, Department of fisheries, Faculty of animal sciences and fisheries, Sari Agriculture Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Associate Professor, Department of fisheries, Faculty of animal sciences and fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Ph.D. student, Department of fisheries, Faculty of animal sciences and fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural, Sari, Iran.
چکیده [English]

This study was to evaluate growth performance, nutrients digestibility and body composition in common carp, Cyprinus carpio, fed different levels of tomato pulp supplemented with enzyme complex. This research was conducted in the frame of a completely randomized design with seven four treatments and three replicates each. The diets were formulated by exchanging 10, 20 and 30% of tomato pulp with soybean meal and wheat flour. The three experimental diets were made by inclusion of enzyme complex (at 0.4 g/kg) to the pulp diets. A diet with no enzyme and tomato pulp was considered as a control diet in the current study. The result showed that maximum growth in common carp was obtained with diet contained 10 % tomato pulp (P<0.05). Inclusion of 10% tomato pulp also improved substantially feed conversion ratio than the other diets (P<0.05). In addition, 30% tomato pulp inclusion did not change carp growth compared with the control diet. Dry matter digestibility in carp was not affected by addition of progressive levels of tomato pulp with enzyme. However, protein digestibility was decreased with increasing the tomato pulp levels. Maximum protein digestibility was observed in common carp feeding on control diet and this is followed by diets with 10, 20 and 30% tomato pulp (P<0.05). Fat digestibility improved with increasing tomato pulp levels in the diets. Moreover, tomato pulp with enzyme did not influence body composition in common carp (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato pulp
  • Enzyme complex
  • digestibility
  • Growth
  • Common carp