خصوصیات بافت شناسی و بیوشیمیایی اووسیت های فوق رسیده مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی خصوصیات بافتی و بیوشیمیایی اووسیت­های فوق رسیده تخمدان تاس­ماهی ایرانی (Acipenser persicus)  بوده است. فولیکول­ های تخمدانی (رسیده و فوق­رسیده) از مولدین وحشی تاس ­ماهی ایرانی مهاجر به رودخانه ­های حوزه جنوبی دریای خزر برداشته شد. فوق­ رسیدگی اثری منفی بر روی زنده­ مانی تخم تاس ­ماهی ایرانی داشت. درصد لقاح و نرخ تفریخ در اووسیت فوق رسیده کاهش معنی­داری در مقایسه با اووسیت رسیده نشان دادند (P<0.05). در اووسیت رسیده، چهار لایه متمایز زونارادیاتا کاملاً مشخص بوده و زرده از بافتی همگن تشکیل شده بود و تفاوت قابل ملاحظه ­ی در شکل فضای پری وتیلینی این اووسیت­ ها در نقاط مختلف وجود نداشت. در حالی­که در اووسیت­ های فوق ­رسیده تاس ­ماهیان، تعدد لایه­ های زونارادیاتا در اووسیت فوق­ رسیده ناپدید شده و لایه ­ی یکپارچه را شکل دادند. همچنین مجموعه زرده ناهمگن و هتروژنوس شده و تجمع آن در قطب حیوانی بیشتر بود. شکل فضای پری وتیلینی در قسمت­ های مختلف اووسیت فوق­ رسیده متفاوت بوده است. تفاوت قابل ملاحظه ­ایی در پروفایل­ های اسید چرب اووسیت مشاهده شده بود، که می­ توان به مقدار بالاتر اسیدهای چرب اشباع در اووسیت رسیده (1/76±26/29) نسبت به اووسیت فوق رسیده (1/53±21/70) اشاره نمود (P<0.05). به علاوه، اسیدهای چربω-6 در اووسیت­های رسیده (0/37±4/42) نسبت به اوووسیت­های فوق رسیده (0/33±6/21) کمتر بود (P<0.05). اسید چرب اشباع غالب در اووسیت ­ها پالمتیک اسید بوده، در حالی­ که اولئیک اسید، اسید چرب غیر اشباع با تک پیوند دوگانه غالب بوده است. نتایج به ­دست آمده در این آزمایش مشخص نمود که علاوه بر تفاوت لایه­ های زونا رادیاتا و لایه فولیکولی اووسیت، می­ توان از برخی اسیدهای چرب موجود در اووسیت ماهیان خاویاری مثل پالمیتیک اسید، پالمیتولیک اسید، آراشیدونیک اسید و ایکوزا پنتانوئیک اسید به­عنوان فاکتوری مهم جهت تشخیص اووسیت­ های فوق رسیده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histological and Biochemical Properties of Overripped Oocytes in the Persian Sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) Broodstocks

نویسندگان [English]

  • Ghaffar Ebrahimi 1
  • Bagher Mojazi Amiri 2
  • Gholam Reza Rafiee 2
  • Ali Shabani 3
1 PhD. Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate professor, Faculty of Natural Resources, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The objective of this study was to examine structural, histological and biochemical properties of overripped oocytes of the Persian sturgeon (Acipenser persicus). Oocytes (ripe or overripe) were removed from wild pre-spawn Persian sturgeon during spawning season run to the river of the southern Caspian Sea. Overripening in Persian sturgeon oocyte had a negative effect on egg viability. Thepercentage of eggs fertilized and hatching rates in overripe oocytes indicated a significant decline compared with the ripe oocyte (P<0.05). In the ripped oocytes from Persian Sturgeon broodstocks, four layers of zona radiata were clearly separated and the yolk was made up of homogenous particles and its perivitelline space shape had no considerable difference in different regions. Where as in overripped oocytes, zona radiata layers vanished and became an integrated layer, while the yolk distribution turned into heterogeneous and was more accumulated in the animal pole. The perivitelline space shape varied among different areas of overripped oocyt. The most notable difference were observed in the oocyte fatty acid profiles, which can be showed the higher concentration (P<0.05) of saturated fatty acid (SFA) in ripe oocytes (26.29±1.76) than overripe oocytes (21.70±1.53). Moreover, difference in ω-6 fatty acids were higher (P<0.05) in overripe oocytes (6.21±0.33) than ripe oocytes (4.42±0.37). SFA was dominated by palmitic acid, whereas MUFA was dominated by oleic acid in oocytes. The results obtained in this experiment specifies that, in addition to the differences in the zona radiata and oocyte follicular layers, some fatty acids in the Persian sturgeon oocyte such as palmitic acid, palmitoleic acid, arachidonic acid and eicosapentaenoic acid can be used as key factors for the diagnosis of overripped oocytes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Sturgeon
  • Oocyte
  • Overripe
  • Structural changes
  • Fatty acid