بهبود ارزش تغذیه‌ای دوگونه میکروجلبک سبز Dunaliella به وسیله تغییر در فاکتورهای محیط کشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زیست‌شناسی (فیزیولوژی)، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 استادیار، گروه زیست شناسی (فیزیولوژی)، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

جلبک­ های تک‌ سلولی به­ عنوان فیتوپلانکتون منابع مهم و کارآمدی در تغذیه لاروها و آبزیانی نظیر ماهی و میگو می­ باشند. در این تحقیق ارزیابی شاخص‌های سرعت تکثیر، مقدار رنگدانه‌ها، میزان قند و پروتئین دو گونه جلبک Dunaliella salina وD. bardawil  در درون سه محیط کشت Ramaraj(R), Johnson(J), Shaish(S) انجام شد و نتایج مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر سه محیط، سرعت رشد سلول­ ها در 1 مولار نمک NaCl، بیش از 2 و سرعت تکثیر در گونه D. salina نیز تقریباً در حدود دو برابر گونه bardawil .D بود. تاثیر تیمار محیط­ کشت در تحریک تقسیمات سلولی، غالباً با برتری محیط J، سپس S و نهایتاً R مشاهده گردید. در مولاریته 1، بیشترین سرعت رشد ویژه جلبک، در محیط ­کشت ­های J و S و در مولاریته 2 در محیط J همگی تا روز 8، مشاهده گردید. حجم سلولی در گونه D. bardawil دو برابر گونه D. salina و بیشترین افزایش حجم سلولی در 2مولار، برای هر دو گونه، در محیط کشت S مشاهده شد. تغییرات مقدار وزن تر و خشک، با الگوی تقریباً افزایشی در طول زمان، بویژه در دو محیط­کشت S و J و با برتری تاثیر مثبت محیط ­کشت S دنبال شد. بیشترین میزان کاروتنوئیدکل بر میلی‌لیتر و بر وزن خشک در 1مولار D. bardawil، به ­ترتیب در محیط‌ های S و R مشاهده گردید. تغییرات بتاکاروتن بر اثر مولاریته و نوع محیط­کشت، الگویی تقریباً مشابه کاروتنوئید کل داشت. بیشترین مقدار کلروفیل بر میلی­ لیتر در محیط ­های S و J و بیشترین مقدار این شاخص بر وزن خشک، در محیط R مشاهده گردید. بیشترین تاثیر در افزایش مقدار پروتئین سلول­ ها مربوط به محیط J بود که با تاثیر القایی بالاتر محیط R در تولید قند کل، تفاوت داشت. به­ طور کلی یافته ­ها، تاثیر معنی‌دار نوع محیط­ کشت و میزان غلظت نمک، بر افزایش مواد مغذی جلبک تک­سلولی آب شور را علاوه بر نوع گونه، پیشنهاد می­ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of Nutritional Values of TWO Dunaliella (Green Microalgae) Species, by Changing in Medium Factors

نویسندگان [English]

  • Frough Akbari 1
  • Maryam Madadkar Haghjou 2
1 MSc. Graduated, Plant Physiology, Biology, Science department, Lorestan University, 5th K Tehran- Khoramabad road, Iran
2 Assistant Professor, Plant Physiology, Biology, Science department, Lorestan University, 5th K Tehran- Khoramabad road, Iran
چکیده [English]

Unicellular algae as phytoplankton are the important, effective and cheap sources in larvae and aquatic organisms feeding. In this research, assessment of growth rate, pigments contents, total sugar and protein in two species; Dunaliella salina and D. bardawil were studied in three nutrient mediums; Ramaraj (R), Johnson (J) and Shaish (S), during 24days. ّFor all mediums, cells growth rate in 1M NaCl was higher than that in 2M and about two times in D. salina compared to that in D. bardawil. The effect of medium kind on cell division, almost observed with the highest in J, S and R, respectively. In 1M, the highest specific growth rate of alga was observed at S and J and in 2M, it was occurred at J, during 8 days. The volume of D. bardawil cells was two times more than D. salina cells and the highest was observed at 2M and S for both species. The changes in fresh and dry weights showed an ascending pattern along with the time, especially in S and J, which was higher at S. In 1M D. bardawil, the highest amount of total carotenoid on the basis of per ml and per dry weights, was observed in S and R mediums, respectively. The changes in beta carotene content by salt concentrations treatments and kind of medium was similar to total carotenoid. The highest amount of total chlorophyll per ml in S and J mediums and the highest amount of this index per dry weight was observed by R treatment. The highest effect for protein increment was related to J which was different from the higher induction effect of R in total sugar production. Totally, these findings suggest the significant effect of medium kind and salt concentration on the increment of nutritional substances in salt water unicellular alga, in addition to the species kind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton culture
  • protein
  • Dunaliella alga
  • Total sugar
  • Carotenoid
  • Medium